عید قربان آیین گرامی داشت «انسان بزرگ» است

outer-space-galaxy-wallpaper-hd-1080p-12حج شبیه مدل حیرت انگیزی است که در آن حاجی راه و رسم صحیح زندگی یک مسلمان را می آموزد. حج از احرام آغاز می شود. احرام نشان می دهد فرد پذیرفته سلوک و رفتاری عاری از هواهای نفسانی و در مسیر تسلیم و بندگی را پیشه سازد. داستان از همان لحظه آغاز می شود: شروع ارتباط معنوی و شخصیت سازی که خداوند گرد هر دل مشتاق ایجاد می کند تا مراسم حج بدل به دانشگاه عظیمی آکنده از معانی الهام بخش و تعالی دهنده شود.

نقطه اوج مراسم حج عید قربان است. عید قربان را به حقیقت باید آیین گرامی داشت «انسان بزرگ» نامید؛ زمانی که حاجی به مرتبه ای از بلوغ و آگاهی رسیده که می تواند عمیق ترین دلبستگی های دنیایی را برای معبود خویش قربانی کند و حاضر است عاری از هر پیرایه ای تسلیم حق شده و چون فروزه ای نورانی در محضر الله به سجده افتد.