شب قدر شب تعالی به جایگاه اشرف مخلوقات است

earth-from-outer-space-with-sun-free-desktop-8

شب قدر هنگام پاداش بزرگ است، هنگام فریاد دانستم، دانستم… شب قدر در انتهای مسیر طولانی و تلاش پی گیر انسان برای فهم طریقت است. هنگامه ای که فرشتگان از یمین و یسار و همه طرف ورود می کنند و می گویند: ای نفس مطمئنه، امروز تو به شرافت اشرفیت مخلوقات نایل شده ای.

شب قدر تمثیلی است از هنگامه ای که مومن به مرحله قرب الله می رسد و نفس مطمئنه در او جا گیر می شود. پس برای هر مومنی شب قدری است؛ اما، بزرگترین شب های قدر در ماه رمضان قرار دارد.

به واقع، رمضان ماه ورود به سربازخانه خداست، ماه ورود به دانشگاه عظیم انسان شدن و شب قدر، زمان فارغ التحصیل شدن است. شب قدر شب وصول به معرفتی عظیم است، شبی که از انسان، ابرمخلوقی لایق سجده فرشتگان می سازد. برای همین است که شب قدر زیباست، شبی متفاوت با تمام شب ها. در شب قدر، انسان به سیمرغ وجود می رسد، زایشی دوباره، تولدی نو و آهنگی جدید برای ورود به عرصه جهاد فی سبیل الله.

به شب های قدر نزدیک می شویم، دلهایمان را آکنده از تمنا و ذهنهایمان را سرشار از عطش دیدن و دریافتن کنیم، باشد که شب قدر ما مصادف با چنین ایام مبارکی شود.