سلیمان و مورچه‌ها؛ تراژدی بمباران شهرها، انتشار پارازیت…

بمباران-حق-شهروندی-اسلام-سلیمان-مورچه‌هاحکومت اسلامی اجازه ضایع کردن هیچ وجهی از حقوش شهروندی را ندارد. این اصل به وضوح در داستان سلیمان و مورچه‌ها بیان شده است. داستانی که چون بازگشایی می‌شود، به نتایج شگرفی می‌انجامد. داستان سلیمان و مورچه‌ها داستان قدرت حاکم و مسیر دست‌یابی قدرت به اهداف است. هنگامی که بدنه حکومت به حرکت می‌افتد، اصل مهم این است که مسیر باید به گونه‌ای طراحی شود که حقوق شهروندان- فارغ از طبقه اجتماعی آنان- محفوظ بماند.

حکومت اجازه نادیده گرفتن یا ضایع کردن حقوق شهروندی را ندارد. از منظر فلسفی نیز، هدف وجودی حکومت اسلامی تامین و تضمین حقوق شهروندی آحاد جامعه است.

سپاه سلیمان در مسیر خود به سرزمین مورچگان می‌رسد. مورچه‌ای بانگ می‌دهد: اى مورچگان! به لانه هاى خود بروید تا سلیمان و لشکرش- در حالى که نمى فهمند- شما را پایمال نکنند! سلیمان از سخن او تبسمی کرده و می‌خندد و… مورچه‌ها حکایت انسان‌های تهی‌دست و طبقه مستضعف و ندار جامعه است. انسان‌هایی که در مشقت روزگار و کارسخت معاش خود و خانواده‌ را تامین می‌کنند. در نقطه مقابل، سلیمان نماد دولت مقتدر و حاکم است. آیا قدرت فائق اجازه دارد برای تحقق اهداف خود حقوق شهروندی طبقات فرودست را نادیده بگیرد؟

از نمودهای این داستان به جوامع مدرن و جنگ‌های جدید باز می‌گردد. در دوران نو، نه تنها درصد بالایی از شهروندان به دلایل مختلف حاکمیت سیاسی را قبول ندارند و در انتخابات شرکت نمی‌کنند،‌ بلکه در هنگام جنگ نیز هیچ تمایلی به ورود در آن ندارند. در این شرایط، شهرهای هر کشوری شامل کودکان، نوجوانان و انبوه مردمی است که حکم نفس صالح و شهروند عادی را دارند. داستان سلیمان راوی این حکم است که دولت مسلمان اجازه تعهدی به مراکز مسکونی و غیرنظامی را برای پیشبرد اهداف رزمی ندارد.

البته در شرایطی که جنگ به درون شهرها کشیده می‌شود و بحث پیشروی نظامی مطرح است،‌ به طبع بی‌گناهانی هستند که ناخواسته قربانی می‌شوند؛ اما حمله مستقیم به غیرنظامیان با هدف آسیب رساندن به دشمن،‌ از این منظر خلاف حکمت قرآنی است. به بیاد ساده،‌ داستان سلیمان و مورچه‌ها نفی حرکت جامعه اسلامی به سمت کشتار بی‌گناهان تحت هر عنوانی است.

از مصداق‌های دیگر این داستان، ارسال پارازیت بر علیه برنامه های ماهواره‌ای است. چنانچه امواج پارازیت برای انسان مضر شناخته شود، اقدام حکومت اسلامی برای فرستادن پارازیت با هر هدفی که صورت گرفته باشد، تهدید سلامت شهروندان و نفی حقوق شهروندی است. حکومت اسلامی اجازه پا نهادن بر گرده شهروندان برای رسیدن به خواسته‌های خود را ندارد.