روایت عشق در سوره یوسف

سوره-یوسف-عشق
مرزهای عشق کجاست؟

عشق آنچنان طنین دلربایی دارد که عقل را به سادگی از میدان به در می کند. عشق لیلی و مجنونی، سودای وصال زلیخا با یوسف و…

نگاه قرآن به این واژه پر کشش چیست؟