دوپامین هسته ای در رگ های ایران جاری شده است

جشن-اتمیهمگام با اخبار موفقیت تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در وین نسیم زندگی در سراسر کشور وزیدن گرفته است. احتمال توافق تاریخی با شش قدرت بزرگ جهان همگان را به نشاط آورده است. در این بین، توده مردم انتظاراتی در حوزه سبد خانواده دارند و امید به ارزانی و افزایش توان خرید مایحتاج زندگی بزرگترین چشم انتظاری است که از توافق می کشند، اما دیگرانی که عمیق تر توجه نشان می دهند، تبسمی معنادار بر لب می نشانند. توافق فراتر از تزریق روحیه نشاط در کشور، می رود تا به فرصت طلایی برای توسعه و دست یابی به نرخ رشد دو رقمی تبدیل شود. فنر فشرده توسعه ایران با رفع تحریم ها رها شده و در لوای دولتی عقل گرا و باتجربه همه چیز برای ظهور ایرانی مقتدر و توانمند فراهم است.

ایران پس از ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۴ رنگ و بوی دیگری دارد. سرازیر شدن سرمایه گذاران خارجی و ورود تکنولوژی های روز به کشور همراه با پیشبرد اهداف سیاسی و فرهنگی دولت اعتدال، جریان های افراطی را پس خواهد راند و بدنه جامعه آماده احیاء ارزش های متعالی ایرانی می شود.

شاید امروز رویه به سخره گرفتن و ناباوری میان افرادی پابرجا باشد و آنان با نگاه از پس عینک بدبینی به همه عظمت در حال وقوع بنگرند، اما جریان های سازندگی و اثرآفرینی مثبت دولت در ابعاد داخلی، منطقه ای و بین المللی دیر یا زود آنها را نیز همراه کاروان توسعه خواهد کرد و ایران به سمت جایگاه شایسته خود به عنوان چشم و چراغ مستضعفان جهان حرکت خود را درخواهد آغازید.

دوپامین هسته ای از هم اکنون چهره ها را فراخ و پرنشاط کرده است.

توضیح :

دوپامین یک ناقل عصبی است. اگر دوپامین به اندازه کافی در بدن موجود باشد ما احساس خوشی، شادی و سرحالی می کنیم و اشتها، حرکات کنترل شده و قدرت تمرکز خوبی داریم. اگر دوپامین در بدن کافی نباشد هیچ احساس خوبی نداریم و دنیا به نظر ما بدون رنگ است. توان دوست داشتن در ما وجود ندارد به علاوه هیچ افسوس و ندامتی نسبت به رفتارهای فردی در خود نمی بینیم.