به دوران بی مسئولیتی محکم نه بگویید

ظاهربینفرهنگ ناگواری در میان جوانان شکل گرفته است. جوانان از ازدواج می گریزند و به دنبال ثروت های بادآورده و وظایف هرچه سبک تر هستند. «ندای دل» قدرتمند ترین صدای وجود جوانان شده است. ما اکنون در عصر بی مسئولیتی به سر می بریم. البته در دوران بی مسئولیتی جنس زندگی ها از نوع داستان «سه بچه خوک» شده است. عده قلیلی خانه های خود را از سنگ می سازند و باقی همه دنبال خانه های ساخته کاه یا چوب هستند- خانه هایی که در کوران حوادث به سادگی در هم می شکنند و گرگ سهمگین تنش به سادگی زندگی شان را ویران می کند.

در دوران بی مسئولیتی شیرازه ها دیده نشده و خانه ها بی بنیان ساخته می شوند. با انبوه جوانانی روبرو هستیم که از سختی کار گریزان هستند، به وظایف در حد رفع تکلیف توجه نشان می دهند و احساسات و غرایز منبع تصمیم گیری آنهاست. انسان هایی که با یک نگاه عاشق شده، ازدواج می کنند و خانه کاهی آنها در اولین طوفان های برآمده از تنش های طبیعی زندگی وامی پاشد. خشونت در ذات طبیعت است و هنگامی که ما آمادگی را در شخصیت و منش خود به دست نیاورده باشیم، تنش های ساده زندگی بدل به موج هایی مخوف می شوند.

اما، انسان های عصر بی مسئولیتی خود را بسیار بزرگ و شایسته کرامت می شمرند و مگر می شود، در سست اندیشی به کرامت و بزرگی دست یافت. بنابراین، از آنجا که برای کرامت واقعی تلاش نمی کنند، وجه کرامت و بزرگی را تغییر می دهند. در حقیقت، بزرگی این دست انسان ها در تجملات و ظواهر است، همانند پوستی زیبا بر جسمی بی استخوان. این انسان ها در جراحی های زیبایی، زرق و برق ماشین ها و خانه ها و خودنمایی های توخالی کرامت را تعریف می کنند. فرجام چنین بصیریت سطحی نگری نیز مشخص است.

در عصر بی مسئولیتی اگر قصد ازدواج دارید، اگر می خواهید برای خود کانونی محکم و استوار بنا کنید، به الزامات آن نیز توجه داشته باشید. اولین اصل این است که اجازه ندهید با احساساتتان بازی شود. دست بازیگران و خنیاگران را از زندگی تان کوتاه کنید و به کسانی که می خواهند شما را گرد هوس های خود بگردانند، محکم نه بگویید.

برای رهایی از عصر بی مسئولیتی گام بلند پذیرش تفکر مسئولانه است. عمیق بیاندیشید و ساده گیر نباشید. فردی که با زبان بازی و طنز شما را به دنبال سودا می کشد، جز هیچ به شما سودی نخواهد رساند. پس، تکلیفتان را با این دست انسان های ظاهرطلب مشخص کنید. راهتان را در مسیری قرار دهید، که هر چند سخت، اما مسئولانه و نیک فرجام است.