قلب را از اصل می توان باز شناخت

خدمت-رسانیهنگامی که به مردم فرودست (مستضعفین) خدمتی ارائه می دهید، گمان مبرید به فرومایگان لطفی کرده اید. شرم بر شما. چنین تفکر شومی، جان مایه اخلاق سرمایه داریست که معیار بلندی و کهتری را در ذخیره ارزی آدم ها می بیند. معیار سرمایه داری ثروت، مقام و برازندگی ظاهر است. شرم بر شما.

فرزندانی که از بدنه اجتماع بر می خیزند، بلند می شوند، رشد می کنند و بهره مند از توشه اجتماع به اوج می رسند، هنگام خدمت که می رسد، خود را تافته جدا بافته می بینند و خدمتشان فخر فروشی می شود و لیاقت جنوب را ته مانده دیگ شمال می بینند. شرم بر شما.

در چنین نگاهی است که فرزندان این دست بزرگ نمایان به فرنگ می روند و اینان خود را ولی نعمت خلق می شمرند. شاید نه به گفتار، اما رفتارشان آکنده از خود بزرگی و منیت طبع است.

سوء مدیریت نیز از همینجا ریشه می گیرد. در جایی که نه شایستگان که فرزندان ناز و نعمت و آشنایان درگاه بزرگان به مقام و منصب می رسند و صاحبان اخلاق و علم کنج هیچ می پوسند. در جامعه، ریشه بدبختی ها در نگاه ارباب رعیتی به جای شایسته سالاریست. ننگ بر شما و هنوز نازتان بلند و قدرتان تکیه داده به فخر و ناز است.

اما، این دوران نیز سپری می شود و روزگار عذاب آمدنیست.