جنگل های شمال گرفتار انسان

دفن غیراصولی پسماند‌ها بلای جان جنگل‌های شمال ایران شده است. آیا ما را می توان وارثان صالح تمدن ۲۵۰۰ ساله خواند؟ آیا ما میراث بر ایرانیانی هستیم که برای درخت قداست قائل بودند؟ آلوده کردن محیط زیست در نقطه پایانی گریبان خودمان را خواهد گرفت؛ کما این که هم اکنون گرفته است. آلودگی هوا و مرگ و میر ناشی از آن، خشک شدن دریاچه کهن ارومیه و هامون و ده‌ها عارضه دیگر همه از شهروندانی صادر شده که فقط خودشان و لذت‌های کوتاهشان را دیده‌اند.

 در تصاویر پیوست، جنگلها مازندران و زباله های پیرامون آن به وضوح قابل مشاهده است. باشد که آیندگان در خصوص آنچه با آنها کردیم، ما را عفو کنند!

jangal

جنگل مازندران2جنگل مازندران3جنگل مازندران4جنگل مازندران5جنگل مازندران6جنگل مازندران8جنگل مازندران9 جنگل مازندران10جنگل مازندران11جنگل مازندران12جنگل مازندران13