زندانی …

ذهن

ذهن ما زندانی است.

ما در آن زندانی

قفل آن را بشکن!

در آن را بگشای!

و برون آی ازین دخمه ظلمانی…

نگشایی گل من

خویش را حبس در آن خواهی کرد.

همدم جهل در آن خواهی شد.

همدم دانش ودانایی محدوده خویش

و در این ویرانی

همچنان تنگ نظر می مانی…

«مجتبی کاشانی»