گاه وحشی باش

Young woman standing by window

همیشه نمی توان با فرهنگ بود و انتظار برخورد متمدنانه را داشت. گاه در موقعیتی قرار می گیری که باید از ابتدایی ترین غریزه (توحش) برای حفظ امنیتت استفاده کنی.
درست به همین خاطر است که معتقدم روحیه استقلال و توان دفاع از حربم شخصی را باید از کودکی به بچه ها آموخت. کسی که در برابر یک مهاجم خشک مغز لبخند بزند یا حس معذوریت دلشته باسد، قافیه را باخته است.