سه نکته درباره دعا کردن

دعا
طریق طلب

چه چیز خواستن را یاد بگیرید

مردی بود که شب ها بالای سر همسرش بیدار می مانند و از ته دل می خواست خدا همسرش را برای او نگهدارد. بعدها همسرش از اوجدا شد و مرد در این جدایی نقش بسزایی داشت. مرد آنچه در دعاها می طلبید، برآورده شدن آمال و آرزوهای شخصی اش بود. او نیاموخته بود برای حفظ چیزی، لازم است شایستگی آن را به دست آورد. مرد باید دعا می کرد خداوند به او کمک کند شایستگی حفظ زندگی را بیابد…

 چگونه خواستن را یاد بگیرید

همانند کسی که به دنبال تابوت مرده راه افتاده، دعا نکنید. در حالی که گاه انسان باید در پیشگاه خدا فرو بشکند و زار بزند؛ اما، یاد خدا باید سلول های ذهن ما را به رقص آورد. اگر ارتباط ما با او ادامه ذهن افسرده مان باشد، دعاها در تاریکی رها می شوند. در واقع، اولین نوری که مسلمان از خدا دریافت می کند، امید به آینده است. چگونه می توان تمام زیبایی خدا را دید و همواره زار زد و در بعد دردی تیره و تار باقی ماند؟

چه نحو بودن را یاد بگیرید

تسلیم باشید. هنگام دعا کردن و هنگامی که مصیبت آزارتان می دهد، نگویید: خدایا، چرا من؟ چرا من باید این قدر مصیبت ببینم؟ پاسخ سوال شما ساده است: چون خدا این گونه مقرر کرده و در آن حکمتی نهفته است. خدا خالق هستی و تصمیم ساز بزرگ است. اگر او برای بنده درد را خواسته، مسلمان پیشانی بر خاک تسلیم می ساید و از آن بزرگ بی همتا، طلب نجات می کند. جایز نیست، در برابر مشیت، دعای ما بوی مواخذه و حق به جانبی بگیرد. مگر می شود بنده در پیشگاه خدا صاحب حقی باشد؟ شیطان چنین توهمی داشت و همگان سرنوشتش را می دانیم.