سه دوبیتی زیبا از بابا طاهر عریان

بابا-طاهر-عریانخدایی که مکانش لامکان بی

صفابخــش جمــال گلــرخـان بی

پدید آرنده‌ی روز و شب و خلق

که بر هر بنده او روزی رسان بی

 

به صحرا بنگرم صــحرا ته وینم

به دریا بنگرم دریا ته وینم

بهر جا بنگرم کوه و در و دشت

نشان روی زیبای ته وینم

 

عـــــزیــزان مـــوســـم جوش بهــاره

چمن پر سبزه صحرا لاله زاره

دمی فرصت غنیمت دان درین فصل

که دنیـــــای دنی بی اعتباره