روایت بزرگ موفقیت از زبان کریس کرابی / بزرگترین شادکامی من این است!

کریس-کرابی
راز موفقیت کارآفرین

مردم می گویند: «من یکی از قدرتمندترین افراد کنیا هستم.» اما بحث من این نیست. آن ها می گویند که من خدای سرمایه‌گذاری ‌های گوناگونم؛ اما من این حرف را قبول ندارم. هرگاه به شرکت‌هایم نگاه می کنم، فقط با دیدن تعداد زیادی از افرادی که آن ها را به کار گمارده‌ام خشنود می شوم. از این موضوع لذت می برم و این لذت بخش‌تر از داشتن تمام پول‌های دنیاست. من بیش از دو  هزار نفر را استخدام کرده‌ام. اگر روزی هر کدام از شما صد کنیایی را استخدام کنید، چه حسی دارید؟ نام این کار اشتغال‌زایی نیست؟! بنابراین این رویاهایتان را به سمت کارآفرین شدن سوق دهید. داشتن القابی چون کارفرما و اشتغال‌زا همان چیزی است که از نظر من توسعه واقعی نامیده می‌شود.

موفقیت باغچه‌ای پر از گل‌های رز نیست. در واقع، ‌موفقیت به سختکوشی،‌ گرسنه خوابیدن،‌ کم خوابی و حتی بی‌خوابی نیاز دارد؛ زیرا شما مجبورید که مدام فکر کنید و نگران باشید. شب هنگام از خواب بیدار می شوید تا به اصطلاح دوستان،‌کارهای رده پایین انجام دهید. گاه مردم اهداف و بلندپروازی‌های شما را درک نمی‌کنند؛ اما در پس هر فرد موفق، داستانی از تحمل سختی‌ها برای رسیدن به جایگاه کنونی‌اش نهفته است.

منبع: دوهفته نامه راز- شماره ۹۲