دریا…

دریا-آرامکودکی که لنگه کفشش را امواج از او گرفته بود روی ساحل نوشت:

دریا دزد کفشهای من!…

مردی که از دریا ماهی گرفته بود روی ماسه ها نوشت:دریا سخاوتمندانه ترین سفره هستی!…

موج آمد و جملات را با خود شست…

تنها برایم این پیام را باقی گذاشت:

برداشتهای دیگران در مورد خودت را در وسعت خویش حل کن تا دریا باشی …

 

یک نظر

  1. دریا بودن زیبا است. اگر باشی سخاوتمند چون او، زیبا ،آرام بخشنده،نمادی ازصفا، الگوی عشق، ولی در نهایت توفانی!