۷ جوجه مرغ به اتاقم امدند

بصیرتسمانه:

این خواب خیلی وقت پیش دیدمش ولی اینقد ابهام داره که دوس داشتم براتون تعریف کنم چنانچه امکانش باشه برام تعبیرش کنید:
خواب دیدم تو اتاقم درحال مطالعه بودم که زیر یکی از کاغذام متوجه ی مار نسبتا بزرگ شدم ازش نترسیدم باهاش درگیر شدم که یه جوری از اتاقم دورش کنم اما سماجت و عکس العملاش حالمو بدکرد و انگار منو ترسوند درنهایت به سرعت پشت وسایلم قایم شد و منم ازاینکه دوباره برم سراغش ترسیدم … در اتاقم نیمه باز بود کنار در اتاقم ۶ تا کاسه آب چیده شده بود کاسه ها بلوری(شیشه ای) بود از در نیمه باز هفت تا جوجه مرغ دنبال هم اومدن تو اتاقم و به طرف کاسه های آب رفتن … حال من بدشده بود مث آدمی که از ترس لال شده باشه و نتونه حرکت کنه نمیتونستم دورشون کنم … هر کدوم از جوجه ها سمت ی کاسه آب رفته بود همینکه نُکشون وارد آب میشد ی مار از ته کاسه سرشو میاورد بیرون و شروع میکرد به بلعیدنشون … تعداد جوجه ها از کاسه های آب بیشتر بود در نتیجه فقط یه جوجه زنده موند… حالم به شدت به هم خورده بود و ترسیده بودم وقتی بیدارشدم.

تفسیر:

دست نوشته هایتان را در آب بشویید. آن ها را پاک کنید و از نو نوشتن را آغاز نمایید. این بار با فهم واقعیت و درک این معنا که واقعیت بنا به تفکر ما شکل نمی گیرد، این تفکر ماست که باید بنا به واقعیت ساخته شود.
مار نماد تهدید است و هنگامی که از زیر کاغذهای شما سر بر می آورد، یعنی شیوه تفکرتان قادر به شناسایی تهدیدها و مشکلات نیست. طبعا گرفتار چالش خواهید شد؛ ولو در آغاز فکر کنید از پس کارها بر خواهید آمد. شما متوقف می شوید و در تله ای گرفتار می شوید که ناشی از شیوه ادراکی خودتان است. کاسه ها از جنس بلور هستند، یعنی ادراک شما می گوید که در آن نمی تواند هیچ تهدیدی کمین کرده باشد؛ اما واقعیت خلاف این است: مارها از دل ناباوری شما سربرکشیده و جوجه ها را به کام می کشند. شش عدد استحکام است، زیرا عرش الهی بر دوش شش فرشته قرار دارد. بنابراین، سازه ای محکم را نشان می دهند. در رویای شما شش کاسه آب استحکام آبشخور فکری تان را نشان می دهند که متاسفانه سخت سست است. هفت نیز نمایشگر مراحل تعالی است و جوجه ها ایده های شما را نشان می دهند. بنابراین زمانی که شش مار از درون پیاله ها شش جوجه را می بلعند و فقط یک جوجه باقی می ماند، یعنی ایده هایتان استحکام کافی را نداشته و در آزمون زندگی به شکستی ناگوار می انجامند و باید فعالیتتان را از نو آغاز کنید.
دوست عزیز، در زمای که این رویا را دیده اید، ایده های شما بسیار ناپخته و انتزاعی بوده و پرداختن به آن ها شما را گرفتار محنت می کرده است. راه رهایی از نو ایده پردازی کردن و مسیر جدید و سلامتی را جستجو کردن بوده است.