کشوی پر از طلا

طلاعاطفه:

سلام من خواب دیدم در کشو طلاهامو باز کردم و دیدم طلاهام خیلی بیشتر از اونیکه در واقعیت دارم شده،اگه ممکنه خوابمو تعبیر کنید ممنون.

تفسیر:

مراقب باشید گرفتار ولع و حرص نشوید. دختر کوچولویی را می شناسم که هنگام دیدن خوراکی دستانش را بالای سرش می گیرد و می گوید: «همش رو می خوام!» در ادبیات میهن عزیزمان نیز داریم: «چشم تنگ دنیاخواه را یا قناعت پر کند یا خاک گور».
دوست عزیز، کشو طلاها را باز می کنید و می بینید طلاها خیلی زیاد شده اند. مهم نیست به چه دلیل، مهم حالت شما در برابر چنین وضعیتی است. آیا چشمانتان از خوشی گشاد شده و دستانتان را بالای سر گرفته و فریاد می زنید: همش رو می خوام؟
هنگامی که نفس می کوشد شما را به سمت زیاده خواهی و طلب کمیت سوق دهد، هیچگاه فراموش نکنید که در حال از دست دادن کیفیت هستید. برای همین هم در رویای شما طلا دیده می شود. طلا جلوه دنیا و اصالتی این جهانی است. در حالی که درون باید آکنده از اصالت معنوی باشد و خوب باید بگویم دوست عزیز که اصالت معنوی که از خانم عاطفه در نایاب می سازد با پرهیزگاری و تمرین انضباط نفس ایجاد می شود. انتخاب با شماست که کدام یک را برگزینید: طلای دنیای شهوات را یا عیار بکر جهان معنوی را.