تعبیر خواب حمام و تغییر قیافه برادرم

از-خود-بیگانگی-زننگار:

خواب دیدم شب بود و تاریک. میخواستم برم دستشویی ( دستشویی و حمام بیرون توی حیاطه کنار هم هستند). بعد متوجه شدم برادر کوچیکم توی دستشوییه. منتظر موندم بیاد بیرون. بعدش حس کردم یکی توی حمامه. نزدیک رفتم مطمئن شدم پشت در حمام بود. درو خواستم باز کنم نتونستم چون اونم مقاومت میکرد. بعد خودم رو به در چسابدنم و فشار دادم تا باز بشه ولی باز اون نذاشت . بعدش برادرم از دستشویی بیرون اومد بهش گفتم تو توی دستشویی بودی پس کی توی حمامه؟ اومد جلو بغلم کرد گفت توی حمامه من … هستم. اسمش رو برد ولی متوجه نشدم. یه دفعه چهره اش عوض شد. خیلی ترسیدم، هلش دادم و به سرعت از پله ها بالا رفتم و رسیدم به هال. برای خانواده تعریف کردم چی شده ولی حالت عادی نداشتم. به پرنده ها نگاه میکردم، میگفتم می خوام پرواز کنم.تعبیر خوابم چیست

 

تعبیر خواب:

ناملایمات زندگی، شما را گرفتار از خود بیگانگی کرده است. خواب نمایشگر انسانی است که می خواهد تا از خود و دیگران بگریزد و در هیچ رها شود. اما، دوست خوبم، رهایی نه در فرار که در شناخت خود و تقویت من درونی تان است. ذهن را از خیالات و فکرهای نابجا بشویید و نگاری باشید که بودنش به زندگی معنا می بخشد.

در رویای شما، برادرتان فردی است که باورش دارید، در نتیجه در حضور او احساس امنیت می کنید. برادر نمایی از من واقعی و حامی شماست که می تواند آرامش خاطرتان را تضمین کند. حال، این من رها می شود و جایش را چهره ای ترس آور می گیرد. آیا آن را دوست دارید؟ طبعا پاسختان منفی است. من کاذبی که درون شما در حال رشد و نمو است شبیه آن چهره ترس آور فقط رنج شما را بیشتر می کند. فشاری که به درب حمام می آورید، نماد تنشی است که درون شما میان من واقعی و کاذبتان شکل گرفته است.

دوست عزیز، تعبیر خواب توالت و حمام در رویای شما نماد رهایی از فکرهای باطل و احساسات نابجاست. برای رهایی از رنج درونی، خود را از من کاذب و خیالات افسونگر رها کرده و «نگار» باشید؛ یعنی خودتان باشید. در حقیقت، پرواز فریاد روح شماست، برای این که خودتان را باور کنید. پرواز یعنی به دست آوردن توانایی و خواب به شما نشان می دهد، چقدر هم با ظرافت نشان می دهد که توانایی چیره شدن بر مشکلات را دارید؛ اما به تمرینی سخت و جانفرسا نیاز هست. مسیر رهایی هیچگاه ساده نیست. برای شما نقطه قوت این است که خودتان قادر هستید به این بازی ترسناک پایان داده و خودیابی از شر تصویر پنهان درونتان رهایی یابید.

۲ نظر

  1. با نامزدم مشغول معاشقه بودم بعدش که تموم شد یهویی دیدم یه نفر دیگه است … تعبیرش چیه؟