پدرم مشتی محکم به سرم کوبید

استوار-محکم-قویمریم:

سلام،خواب دیدم با پدرم دعوا می کردم ، بعد پدرم مشتی محکم به سرم کوبید و بعد به زمین زدم و شروع کرد به کتک زدنم ؛ اول منتظر بودم داداشم بیاد کمکم که اونم اومد هی به پدرم میگفت بزنش ، بعد پدرم می خواست بهم تجاوز کنه ، شروع کردم به کمک خواستن از دوستم ولی اونم کاری نکرد و بابام هی بیشتر کتکم میزد که بتونه کارش رو بکنه ولی نمیذاشتم. در اخر با نا امیدی شروع کردم مامانم رو صدا کردند و هی می گفتم مامان به دادم برس.ممنون پیشاپیش از تعبیرتون.

تفسیر:

شخصیت بسیار محکم و نفوذ ناپذیری دارید که باید آن را حفظ کنید. آدمی مثل شما می تواند یک نظامی حرفه ای و به تمام معنا شود. این ویژگی را حتی در برابر کسانی که جاه و مقامی دارند حفظ کرده و پذیرنده خواست ها و توقعات نابجایشان نمی شوید. پس، باید به شما آفرین گفت و این روحیه قویتان را ستود؛ اما آنچه باید بیاموزید روی پای خودتان ایستادن و از حقوقتان دفاع کردن است.
پدر نقش مقام برتر را دارد مانند یک مدیر. دعوا کردن به چالش کشیدن است و زمانی که مشت به سر می کوبد، تلاش برای مخدوش کردن فکر و در نتیجه له کردن شخصیت شما را نشان می دهد. خواست برای تجاوز در امتداد همین هدف قرار دارد. محیطی که می خواهد از شما یک تابع و آدم حرف گوش کن بسازد تا هر بلایی سرتان آمد دم نزنید. در این بین، کمک خواستن های شما راه به جایی نمی برد و شما مرتب مادرتان را می خوانید. اشکال کار همینجاست. دوست خوبم، شما تربیت یافته مادرتان هستید و امتدادی از منش او. بنابراین، بازخوانی خواب نشان می دهد رویکردتان را باید عوض کنید: اگر خواستار حفظ حقوق خود هستید، باید بیاموزید از آن دفاع کنید و یک شکل دفاع نیز جنگیدن است. گاه دیوار بلند کشیدن کافی نیست، باید از برندگی نیزه استفاده کرد و قلب خصم را هدف قرار داد.
به دیگران نشان دهید که حاضرید برای دفاع از حقوق خودتان و عزیزانتان در صورت لزوم از ابزار تهاجمی نیز استفاده کنید. به این ترتیب، متجاوزین حساب کار دستان آمده و خط قرمزها را رعایت خواهند کرد.

یک نظر

  1. null
    خوابی دیدم یک نهرآبی پیرمردی روی این نهرسورمخورد و یک دفعه توی گودالی از آب فروع رفت من این صنحه را که دیدم دست این پیر مرد را گرفتم واو را از گودال کشیدم بالا او هم دست مرا گرفت به سوی بالا آمد اما دست مرا گاز گرفت اما من این پیرمرد را درآوردم بعد دیدم مقدار پول به دوستم داد برای تشکر که از آب نجاتش دادم اما چرا پول را به این دوست که نمی دانم کی بود داد