تعبیر خواب خورشید طلوع می کرد

خورشید-طلوعندا:
خواب دیدم یک لحظه به طلوع خورشید نگاه کردم ولی بلند شدم و رفتم.

 

تعبیر خواب :

تعبیر خواب خورشید علم و دانایی است. این که شاهد طلوع خورشید هستید، یعنی این بخت برایتان مهیا می شود که با یکی از حوزه های ارزشمند علم آشنا شده و در آن به کمال برسید. به بیان دیگر، خواب طلوع خورشید را دیدن نشان می دهد فرد شایستگی برای تبحر در یکی از علوم را دارد؛ ولی شما بلند می شوید و می روید، یعنی به معرفتی که به رویتان گشوده می شود، اعتنا نمی کنید.

دوست خوبم، خاوند به شما استعداد خوبی داده که باید آن را بشناسید و قدرش را بدانید. در واقع، شما ظرفیت تبدیل شدن به یک نخبه را دارید، منتهی استعداد داشتن یک چیز است و آن را به منصه ظهر رساندن چیز دیگری است. رویا به شما هشدار می دهد نسبت به ظرفیت های وجودیتان بی توجه نباشد.زندگی را جدی بگیرید، عمیق بیاندیشید و روی داشته هایتان سرمایه گذاری کنید تا فردا پشیمان نشوید.