موجود وحشتناک

mahsanعدم-اعتماد-بنفس:

سلام،خوابهای وحشتناکی می بینم که مرا از خواب بیدار می کند.
صورت یک موجود وحشتناکی که هر چه از او فرار می کنم و فریاد می کشم فایده ندارد و صورتش به من نزدیکتر میشود؛ بطوری که وقتی در عالم خواب از ترس جیغ می زنم در دهانش می روم و انگار که جیغ هایی که میزنم فایده ای ندارد.
حالتی به من دست میدهد که امکان جا به جا شدن را ندارم مث اینکه این موجود ترسناک مرا گرفته باشد.
کم کم فعالیتم را کم میکنم ولی او دست از سرم بر نمی دارد و همچنان مرا آزار می دهد تا اینکه بطور ناگهانی از خواب می پرم.
نمیدانم این پروسه چقدر طول می کشد ولی برای من بسیار طولانی است…

تفسیر:

ریشه دردهای شما استرس درونی خودشماست. تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز.
زمانی که در اوج وحشت فریاد می زنید، صورت پیش آمده و در کام او فرو می روید. این تصویر را کمی با تامل نگاه کنید. ساده است، اگر ترس و اضطرابتان به نهایت خود برسد بدل به لقمه ای آماده برای عامل ترس آفرین می شوید. البته زمانی که دست و پا زدنتان را کم می کنید، هیولا همچنان هست، زیرا شاید تکان نخورید، ولی درونتان همچنان اضطراب غوغا می کند.
اما این ترس چیست که شما را در خواب به ستوه می آورد؟ یک صورت عبوس و وحشت ناک. صورت در حقیقت حالت فرد را نشان می دهد. برای مثال، زمانی که پدر یا مادرتان ابروهایشان را در هم گره می زنند، صورت حالت درونی ناخرسندشان را نشان می دهد.
دوست خوبم، شما زمانی که با مخالفت یا عصبیت دیگران روبرو می شوید، اعتماد به نفستان را از دست داده و گرفتار استرس شدید می شوید. خواب همین معنا را نشان می دهد. چرا باید از دیگران ترسید. ببر درونتان را زنده کنید و نگذارید ترس هایتان مانع موفقیت شما شوند. گاه باید سر را بالا گرفت و با شجاعت به سمت مانع رفت و آن را از میان برداشت. پس، اعتماد به نفس داشته باشید و نگذارید اضطرابهایتان بر زندگیتان حکومت کنند.