تبعیر خواب من ومادرم جلوی درب تالار عروسی بودیم

دخترمینو:

سلام
من دختری مجرد هستم وخواب دیدم که قراره که من عروس بشم وداخل سالن ارایشگاه هستم ومن را میکاپ می کنند.وبعد که در مراسم خودم شرکت داشتم خودم ومادرم را می دیدم که جلو در ورودی تالار عروسی بودیم و خوشامد گویی به مهمانان می گفتیم وکسانی که هم می رفتند خداحافطی می کردیم اما من داماد را ندیدم که چه کسی بود وتنها بودم .لطفاً برایم بگویید که تعبیر این خواب چیست؟

تفسیر:

پا جای پای مادرتان می گذارید. حفظ آبرو، حفظ ظاهر، بس است. قواعد بازی را بر هم بزنید. شما حقی دارید، شما باید دیده شوید، احساسات، آرزوها و خواستهایی دارید که باید مورد توجه قرار گیرد. زندگی تان را وقف این نکنید که بگویید همه چیز خوب است. نه دوست عزیز، هیچ چیز خوب نیست. زمانی که شما دم فرو می کشید و بنا به مصلحت از حقوق طبیعی تان می گذرید، هیچ چیز خوب نیست.
میکاپ روی چهره را می پوشاند تا احساسات واقعی تان خود را نشان ندهد. میکاپ نماد ظاهر را حفظ کردن و بروز ندادن واقعیتی است که در دل دارید. عروسی نیز تعهدی است که دو طرف باید بدهند. قرار نیست فقط شما باشید، دیگری هم مطرح است. بنابراین، هنگامی که صورتتان را میکاپ می کنید و برای عروسی آماده می شوید، یعنی قصد دارید وانمود کنید که نسبت به شرایط جدیدی که پیش آمده و وضعیتی که دارید، خوشحالید و اوضاع روبه راه است. با مادر ایستادن و به پیشواز و بدرقه مهمانان رفتن نیز، نشان می دهد رفتار خویشتن دارانه و حفظ ظاهر را از مادرتان به ارث برده اید و تربیتتان مبتنی بر آبروداری است.
دوست خوبم، انسانی که از خواسته های عمیق درونی و حقوق خویش می گذرد تا حفظ آبرو کند، تردید نداشته باشید که سررشته زندگی اش را به دست دیگران داده است. راست بایستید و به دیگران نشان دهید خواست ها و آرزوهایی دارید که حاضر نیستید به خاطر توقعات و رفتار نادرست دیگران از آن ها چشم پوشی کنید. سررشته زندگی را به دستان خودتان بگیرید و آزاده و سرفراز به پیش بروید.