مشاجره با برادر معتاد

دخترسمیرا:

سلام من مجرد و دانشجو در شهردیگر هستم و در خواب دیدم که به خانه رفتم و با برادر کوچکم بر سر اعتیاد و دوستانش مشاجره کردم (چنین مشاجره ای واقعا داشتیم اما چند ماه است با او صحبت نمیکنم) بعد دیدم خانه ما پر از آدمهای ناجور و معتاد شده و پدر و مادرم هم مخالفتی نداشتند!
از خانه به قصد خرید بلیط و رفتن به خوابگاه خارج شدم که دیدم درخت ها ی اطراف یک خیابان ناآشنا همه به جای میوه مارهای کوچک با دهن های باز دارند و حتی پایم روی یکی از آنها که روی زمین افتاده بود رفت و ترسیدم ولی خانومی کنار خیابون گفت از درخت افتاده چیزی نیست. درخت آخر خیابان میوه اش ماهی های بزرگ بود که یکی به زمین افتاد و آقایی آنرا برداشت و روی آتش گذاشت که کباب کند! بعد از ان خیابان همه چیز خوب بود خانومهای آشنا و دوستانم را دیدم و انگار همه چیز فراموش شد!

تفسیر:

مراقب تاثیراتی که محیط می تواند رویتان بگذارد باشید. پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد.
اعتیاد بیانگر عادتی است که به تدریج وجود انسان را تباه می کند. بنابراین، اعتیاد اشاره به عادت کردن و به تدریج پذیرفتن امر خطا دارد. اما، خطا چیست؟ پدر و مادرتان به حضور افراد ناجور خو گرفته اند و خانمی در خیابان می گوید: «از درخت افتاده چیزی نیست.» گویا همه پذیرفته اند که با تاریکی همزیستی کنند. آیا در محیط زندگی ما چنین چیزی دیده نمی شود؟
خیابان چهره از ماهیت هولناک این همزیستی بر می دارد: مارهای کوچک بر درخت، اشاره به تهدیدات محیط دارد. آدم هایی که تار و پود ذهنشان آغشته به افکار نادرست شده و اگر در کنارشان قرار بگیرید، شما را مسموم می سازند.
دوست خوبم، زمانی که قصد خرید بلیط دارید، یعنی می خواهید به مقصد مشخصی بروید. بنابراین، رویا هشدار می دهد، در زندگی تان بدانید هدفتان چیست و به کدام سمت می روید. وقتی آگاهی به مقصد داشته باشید، وجودتان درختی خواهد بود که ثمره آن ماهی های درشتی است که به دیگران منفعت می رساند. در حقیقت، ماهی درشت اشاره به تجارب پاک و ارزنده دارد. آدم زمانی که درس می خواند و در زندگی تجربه می اندوزد، محصول سال ها زحمتش تبدیل به ماهی های درشتی می شود که دیگران را منتفع می سازد.
صحنه آخر نمایی از دنیای شماست. آدم ها با ظاهر دوست، فامیل، همکلاسی و… کنارتان قرار می گیرند. مراقب باشید کدامشان حامل نیکی و کدامشان حامل تاریکی هستند. از همنشینی با افرادی که ذهن تاریکی دارند، اجتناب ورزید. همان قدر که اعتیاد به مواد مخدر ویرانگر است، آغشته شدن به فکرهای مسموم نیز می تواند آدمی را به بیراهه بکشاند. همواره مقصدتان را در برابر دیدگانتان داشته باشید و مراقبت کنید گرفتار افکار فاسد نشوید. گاه ماری با دهان گشوده، دست دوستی به ظاهر مهربان است که ما را به سمت خود می کشد تا زندگی مان را نابود کند.