تعبیر خواب شناسنامه

ترسسمانه:

با سلام. خواب دیدم که مراسم عزاداری یکی از بستگان بود که خود متوفی هم با لباس سیاه و خیلی غمگین توی مجلس کنار همسرش نشسته بود. همسر متوفی شروع به خوندن شعری درباره اون کرد و گریه اش گرفت. متوفی هم زد زیر گریه و گفت مگر ما چقدر با هم زندگی کردیم. شوهرش در حالی که گریه میکرد، به شناسنامه توی دستش نگاه کرد و گفت مگر تو همش چند سال داشتی که فوت کردی. منم تو خواب شروع کردم به گریه کردن و از خواب پریدم. میخوام بدونم من چرا همیشه این فامیلم که برام خیلی هم عزیز بوده رو توی خوابهام اینقدر ناراحت میبینم.

تعبیر خواب :

با مسائل زندگی برخوردی احساساتی دارید و اگر مشکلی پیش بیاید، آن را پایان کار می دانید. درست مثل کسی که بعد از یک بار امتحان دادن و نمره نیاوردن، فکر می کند دیگر هیچگاه قادر نیست قبول شود. دوست خوبم، مشکلات جزئی از امور زندگی هستند، واقعیتشان را بپذیرید و شکست خوردن را به معنای پایان کار ندانید. به قول ناپلئون، هر شکست پلی به سوی پیروزی است.
تعبیر خواب شناسنامه مدرک روشنگر واقعیت است. شناسنامه سندی است که هویت فرد را مشخص می کند و زن را زنده در کنار همسرش می بینید، یعنی مدرک واقعی جلویتان است؛ اما باز گرفتار درک احساسی شده و با آن دو گریه می کنید. این امر نشان می دهد هنگامی که گره ای در کار پیش می آید، شما احساس شکست یا از دست دادن پیدا می کنید. به آن دو توجه کنیم. زن زنده در کنار همسرش نشسته، ولی هر دو در سوگ مرگ او گریه می کنند و نوحه سر می دهند، نمادها به وضوح زندگی زوجی را نشان می دهد که پس از دوران کوتاه عاشقانه وارد بن بسته ارتباطی شده است. مانند بسیاری از زوج های جوان هنگامی که عاشق می شوند و زیر یک سقف قرار می گیرند، ناگهان نور عشق میانشان خاموشی گرفته و فاصله بر رابطه شان حکومت می کند. شعر خواندن و نوحه زوج نشان می دهد ذات بدی ندارند، حتی می خواهند که همدیگر را دوست بدارند، اما انتظارات نابجایشان مانع می شود تا من واقعی دیگری را پذیرفته و زندگی را بر مبنای درک مشترک پیش ببرند. در حقیقت، هر دو از کوتاه بودن زمان وصال می گویند و این نماد همان انتظاری است که به فرجام نرسیده است. دیگری بسیار زود دست از پاسخ به مطالبات معشوق برداشته و بن بست حاکم شده است.
دوست خوبم، آن زوج نمی خواهند واقعیت زندگی را درک کرده و با برآوردن متواضعانه نیاز متقابل به زندگی پایداری دست یابند. ریشه مشکل آن ها به همین فقدان درک متقابل بر می گردد. بسیار خوب، درباره شما چه؟ خواب چه پیامی برای شما دارد؟ همان طور که در آغاز گفتم، سختی های راه باعث نشود که دست از رفتن بردارید. ماجرای سیمرغ عطار است. چون دست از طلب برندارید و بلندای کوه قاف به ستوه تان نیاورد، قطعا هدف دست یافتنی خواهد بود.
برای شما آن زن نمادی از وجود خودتان است که پشت دیوار می ایستد و نمی خواهد باور کند که عبور فقط به اندکی تلاش نیاز دارد.