مار ماهی

عصبانیت-مرد-داد و بیدادمیلاد:

با سلام
خواب دیدم ماهی میخوردیم من دیدم ماهیه زنده است دلم نیومد بخورم گفتم
باید بندازیم داخل حوض اومدم بندازم حوض (حوض خونه امون الان خراب شده
این حوض برای زمان بچگیه) دیدم داخل حوض پر مار ماهیه…این صحنه که داخل
حوض پر مارماهی باشه رو قبلا چندبار داخل خواب دیدم
در این حین دختر خواهرم جلو اومد بچه بغلش بود که گویا بچه ی خودش بود
(در واقعیت فقط نامزد داره) پاش رو گذاشت روی دم ماری ماهی
بهش گفتم بیشعور بچه بغلته برای چی اومدی بیرون پات هم گذاشتی رو این مارماهی!!!
بعدش هم ناگهان رعد و برق شدید اومد و تگرگ شدید من هم گفتم الان قطع
میشه خیلی دوام نمیاره که همینطور هم شد.

تفسیر:

شما که آدم مهربان و با بصیرتی هستید، چرا کمی خودداری پیشه نمی کنید و اجازه می دهید به کوچکترین اشتباهی که دیگران مرتکب می شوند با زبان تند و رفتار پرخاشگرانه تان باعث رنجش خاطرشان شوید؟
ماهی زنده با دختر خواهر تان و فرزند او هم معنی هستند. هر سه جانی دارند که باید عزیز دانست. در نقطه مقابل، تگرگ و رعد و برق، مارماهی و داد و بیداد و دشنام گویی شما هم معنا هستند. هنگامی که دختر پا روی دم مارماهی می گذارد، یعنی باعث تحریک عصبیت شما می شود، همانند آسمانی غوغاگرفته به خروش می آیید، رعد و برق می زنید و تگرگ بر سر آنان می بارید. دوست خوبم، مارماهی درون حوض، در حقیقت درون جان خود شماست. آن را بازشناسید و از آسیبش عزیزانتان را ایمن بدارید.
در واقع، زمانی که دلتان نمی آید ماهی زنده را بخورید، رویا نشان می دهد قلب مهربانی دارید و زمانی که می گویید تگرگ الان قطع می شود و دوام ندارد، قدرت تشخیص و بصیرتتان را به نمایش می گذارید. پس، عمیق بنگرید و متوجه تاثیری که رفتار تند شما روی دیگران می گذارید بشود و خود را از رفتار عصبی و ستیزه جویانه مارماهی درونتان رهایی بخشید.