تعبیر خواب قیمه نذری

قناعتروشنک:

سلام. خواب دیدم که رفتم حرم امام رضا و سفره پهن کردن و سر هر سفره قیمه نذری گذاشتن . منم همراه مامانم بودم و رفتم نشستم خوردم. (البته قبل از اینکه بخوابم از امام رضا یه چیزی رو میخواستم.)

تعبیر خواب :

خودت را متمایز نخواه و متمایز نبین و مراقب باش مانند قوم بنی اسرائیل نباشی که خدا مائده آسمانی برایشان نازل کرده بود و با شکوه نزد موسی رفته و گفتند هرگز بر این صبر نمی کنیم و عدس و لوبیا و نخود می خواهیم.
دوست خوبم، امام رضا نماد کنار گذاشتن امتیازات دنیایی است و سفره نذری نیز حقی را نشان می دهد که هر انسانی دارد و در آن عدالت رعایت شده است. بنابراین، نگاهت را نسبت به داشته هایت بشوی و زیاده خواه نباشد که چشم تنگ دنیا خواه را یا قناعت پر کند یا خاک گور. تعبیر خواب قیمه نذری نیز به همین معنا بر می گردد. قیمه خورشتی متعادل است که تقریبا همه ذائقه ها آن را می پسندند و آن را می توان غذایی متعلق به تمام طبقات دانست. تعبیر خواب قیمه نذری بهره ای نیک و برابر بردن و عدم تمایز خواهی است.
البته خواب نشان می دهد شما متوجه این معنا هستید؛ ولی رویا تاکیدی است بر صحت این امر که مراقبت کنید چیزی را نطلبید که در آن تمایز خواهی و خود متفاوت بینی باشد. در حقیقت، همراهی با مادر نوعی همسویی را نشان می دهد. شما طبیعت متواضع و قناعت پیشه تان را تحت تعالیم و تربیت او به دست آورده اید. در برابر مسئله ای که دارید نیز همین روحیه قناعت و به اندازه خواستن می تواند راهنمای تان باشد.