تعبیر خواب قیامت شده بود

همدلی-محبتالمیرا:

سلام. من خواب دیدم که قیامت شده و موج های بزرگ همانند سیل به سمت مردم می آیند. لطفا بگویید تعبیر خواب م چیست. تشکر از شما.

تعبیر خواب :

ویران شدن زندگی ها و از دست رفتن رفاه و آرامش انسان ها ناشی از اعمال خود آنهاست. به قول معروف، از ماست که بر ماست.
تعبیر خواب قیامت پاسخ اعمال و نتیجه منطقی عملکرد است. موج نیز تغییر را نشان می دهد و سیل عامل ویران کننده و از بین برنده حاصل آدمی است. به این ترتیب، قیامت شدن و حرکت موجوار سیل نشان می دهد، تغییرات ویرانگری که سراغ آدم می آید ناشی از عملکرد خود اوست. اما، مردم اشاره به محیط و جمع دارد. دوست عزیز، جامعه ای که در آن قرار دارید یا خانواده تان گرفتار مشکلاتی شده اند که ناشی از رفتار خودشان است. هنگامی که افراد درون یک جمع به جای محبت کردن و حمایت از هم، به فکر رقابت، زیر پای هم را خالی کردن و منافع خود را جستن باشند، طبیعی است که آن جمع گرفتار آفت شده و قادر به تامین منافع خود نخواهد بود. برای مثال، زمانی که افراد فامیل درگیر چشم و هم چشمی و تحقیر همدیگر باشند، تغییرات در مسیر نابودی ارتباط میان آنان خواهد بود و با قطع حمایت از همدیگر هر کدامشان به نوعی صدمه خواهند دید.
هنگامی که ریشه مشکل را می بینید، درک کنید که برای رفع مشکل نیز چاره ای جز تغییر رفتار جمع وجود ندارد. این هوشیاری را تک تک افراد باید بیابند که برای موفقیت خود باید در فکر موفقیت جمع باشند و امور را اصلاح نمایند تا همه به خرسندی و شادکامی برسند.