قورباغه بمن می چسبید

زن-منفعلفایقه:

خواب دیدم در خیابان هستم ویک قورباغه تقریبا بزرگی که یک پایش هم میلنگید به من چسبیده وهرچه از او فاصله میگرفتم باز خود را به من نزدیک میکرد،تعبیرش چیست؟

تفسیر:

بیاموزید در هنگام لزوم برخوردی قاطع و محکم داشته باشید. زندگی در جامعه جدید و با تهدیدات مختلف می طلبد که انسان برابر کسانی که پایشان را از گلیمشان درازتر می کنند و مرزها را حرمت نمی گذارند، با قاطعیت و شدت عمل برخورد کند.
قورباغه موجودی دو زیست است که قابلیت انعطاف پذیری را نشان می دهد. این که می لنگد و باز کار خود را می کند، یعنی به شما نزدیک می شود، نشان می دهد ضربه زدن برای راندن او کافی نیست و نیاز به واکنشی بسیار جدی دارد. گاه باید در را محکم بست و به زیاده خواه فرصت کوچکترین نفوذی را نداد. چندی پیش مقاله ای را خواندم که روانشناسان آمریکایی به زنانی که در محیطهای خلوت و از جمله پارکینگ ها تردد می کنند و متوجه تعقیب شدن توسط فرد مشکوکی می شوند، توصیه کرده بودند که برگردند و با حرکت دست و بلندترین صدایشان محکم بگویند بایست! بسیاری از افراد متجاوز با دیدن چنین واکنشی پا پس می کشند و می گریزند.
به هر ترتیب، دوست عزیز بیاموزید در جایی که فرد به حریم خصوصی شما تجاوز می کند یا قصد سوء استفاده از متانت شخصیتتان را دارد، باید محکم باشید و با قاطعیت وی را از خواسته اش باز بدارید. نرمش در بعضی جاها حکم سم را دارد.