تعبیر خواب شیر جنگل

شیر جنگلعلی:

سلام حدود یک ماه هست که دو سه شب یکبار خواب شیر جنگل می بینم که به نوعی دور من(دور یا نزدیک ) میچرخه و گاهی هم غرش می کنه ولی هیچ وقت آزار نمیرسونه. تعبیرش چیه؟

تعبیر خواب :

وقتش رسیده اقتدار و قدرتتان را نشان دهید و جایگاه شایسته تان را به دست آورید. گاه انسان حواسش نیست و موقعیت های زندگی را نمی بیند. برای مثال، کارمندی هستید که فرصت ارتقاء برایتان وجود دارد، اما چنان مشغول کارتان هستید یا خود را دست کم می گیرید که متوجه موقعیت نشده و همچنان درجا می زنید. مثال دیگر، عرصه زندگی است که این رویا نشان می دهد باید اقتدارتان را بروز داده و جایگاهتان را در خانواده مشخص کنید.
شیری که در پیرامونتان حضور دارد، در واقع اعلام موجودیت بعدی از شخصیتتان است که اکنون به آن نیاز دارد. تعبیر خواب شیر اقتدار و قدرت است. بنابراین، رویا به شما نشان می دهد باید با شجاعت روی پایتان بایستید و اقتدارتان را به محیط دیکته کنید. برای رسیدن به موفقیت فقط توانمندی کافی نیست، شایستگی بروز توانمندی نیز شرط است.
اعتماد به نفس داشته باشید و جایگاهی که سزاور شماست با قدرت به دست آورید. موفقیت های خیره کننده شانه مردانی را بوسه می زنند که قلب های بزرگی دارند.