عمل سزارین …

زن-تمرکزرویا:

با سلام و تشکر از سایت بسیار خوب شما… من دیشب در خواب دیدم باردار هستم و زمان زایمان من فرا رسیده و دقیقا خود را در اتاق عمل دیدم که دراز کشیدم و دکتر (خانم) در حال انجام عمل سزارین بر روی من بود و من کاملا در اوج هوشیاری صحنه بریدن شکمم رو تماشا می کردم که در اواسط کار چاقوی جراحی اش کند شد و چند دقیقه ای مرا به حال خود رها کرد و من از شدت درد به خود می پیچیدم… ناگهان دیدم فرزندی که از شکم من بیرون آمد بعد از چند ثانیه تبدیل به مرد بالغ ۳۲/۳۳ ساله شد که حتی محاسن(سبیل) او را هم در چهره اش به وضوح دیدم و بدون اینکه فرزندم را در آغوش بگیرم خودش مرا ترک کرد و رفت….(من دختر ۳۰ ساله و مجرد هستم).

تفسیر:

توقع و انتظار را کنار بگذارید. زمانی که از جانتان مایه می گذارید و فردی یا چیزی را حمایت می کنید تا به بلوغ برسد، باید مقتضیات آن را نیز بپذیرید که یکی همین است که راه خود را می گیرد و می رود.
شباهت ها را در رویای شما ببینیم: سزارین زایمانی غیر طبیعی است. کند شدن چاقوی جراحی، مرد بودن نوزاد و بدون آغوش کشیدن شما رفتن نیز نمادهایی غیرعادی هستند. پس روی این غیر عادی بودن توجه داشته باشید. گاه امور دنیا آنگونه که ما انتظار داریم پیش نمی رود. در این بین، زایمان نماد به بار نشاندن تلاش آدمی است. زایمان نشان می دهد که از خود مایه گذاشته و هدفی را پرورانده و به آن کمک کرده اید. به همین ترتیب، در انتهای خواب چهره فرزندتان را به وضوح می بینید، یعنی با توجه به محاسنش درک می کنید ماهیتی بالغ و تکامل یافته دارد و طبیعی است که هر مادری باید انتظار این را داشته باشد که روزگاری کودکش مردی بزرگ شده و راه زندگی خویش را در پیش گرفته و می رود.
دوست خوبم، دردی را که هنگام رها شدنتان با شکم نیمه باز تجربه می کنید باید مقایسه کنید با انتظاری که برای در آغوش کشیده شدن دارید؛ انتظاری که بی پاسخ می ماند و جوان راه خود را گرفته و می رود. حقیقت این است که انتظارات ماست که جانمان را به ستوه می آورد. آیا جز این است؟ گاه قلبمان آنچنان می سوزد که اگر دستمان قطع می شد آن گونه دردمان نمی گرفت. اما نمادهای پزشک و البته چاقوی جراحی بر همین نکته اشاره دارند. چاقوی جراحیتان را باید تیز نگه دارید و بپذیرید نمی توانید مالکیت انسان ها را از آن خود داشته باشید. هر کسی راه زندگی خودش را در پیش می گیرد و می رود. این طبیعت زندگی است.
در زندگی سطح انتظاراتتان را مدیریت کرده و به این ترتیب، جلوی آشفتگی احساساتتان را بگیرید. زمانی که انتظارات انسان متعادل و منطقی باشد، زندگی انسان سرشارتر و با استرس کمتری همراه خواهد بود.