علم دو قفل داشت

ظاهربینیسجادی:

سلام خواب دیدم که در جائی مانند مسجد داخل میشم و میرم پیش علم , در علم دو عدد قفل است من قفل اول را میگیرم و میگم خدایا اگر فلان شخص را برایم میدهی این قفل باز شود اما باز نمیشود بعداً قفل دوم را میگیرم و شخص دیگری را نام میگیرم و میگم اگر برایم میدهی (یعنی همرائش عروسی میکنم ) قفل باز شود و این قفل باز میشود و در قفل چیزی نوشته شده که نتوانستم بخوانم میرم پیش شخص که در اونجا ایستاده و دستار سیاه در سرش است میگم این خوابم را تعبیر کن او هم برایم چیزی میگه که نمیفهمم چی میگه بعداً میرود …..

تفسیر:

ظاهر بینی را کنار بگذارید و درست فکر کنید. فردی که از روی ظاهر مسائل درباره آن ها قضاوت می کند، طبیعی است که موجه بودن ظاهر را دلیل موجه بودن باطن می گیرد. آیا زنی به صرف زیبا بودن، می تواند همسر مناسبی برای شما باشد؟ چه مسیری را در زندگی انتخاب کرده اید و چه چیزهایی را دلیل درستی مسائل می دانید؟ خواب به شما هشدار می دهد، دست از قضاوت های سطحی بردارید و معیارهای مناسبی برای ارزیابی مسائل به دست آورید. برای مثال زن خوب زنی است که اول از همه بتواند شما را درک کند، زنی است که اخلاق و ارزش های معنوی برایش مهم باشد و چشمش دنبال دنیا و تجملات فانی نباشد. آن زن باید بتواند عمیق دوستتان داشته باشد و چنین زنی است که می تواند دنیا و آخرتتان را برایتان تامین کند.
اما، علم مانند چراغ دریایی می ماند که به اهتزاز در می آید تا راه و مقصد را نشان دهد. برخی از اهداف حامل سلامت و صحت هستند و برخی از اهداف جلوه هایی دنیایی و فریبنده اند که ما را به گمراهی می کشانند. دوست خوبم، آیا زنی به صرف زیبایی می تواند همسر خوبی باشد؟ آیا فردی به صرف داشتن دستار مشکی می تواند صاحب علم تعبیر باشد؟ عمیق بیاندیشید. راه صحیح ارزیابی مسائل را قفل به شما نشان می دهد. برای گشودن قفل نیاز به کلید است. کلیدی که شما در اختیار دارید، نیتتان است. قفل اول گشوده نمی شود، زیرا از جنس نیت شما نیست. آن قفل مسیر عقلانیت را نشان می دهد و با احساس نمی توان به آن ورود کرد؛ اما قفل دوم احساس است، نوشته ها هرچه می خواهند بگویند، احساس کار خود را می کند چون از الفبای کشش و غریزه پیروی می کند نه وزن کردن و ارزیابی و ارزش گذاری.
دوست خوبم، احساس می تواند شما را به ناکجا آباد ببرد. اگر قصد دارید به کمال برسید، راه سالم برای گشودن قفل اول را بیابید. آن راه داشتن معیارهای منطقی برای شناخت مسائل است.