تعبیر خواب عقرب و هزارپا که مثل شعاع های خورشید بودند!

زننگار:

سلام،من خواب دیدم که عقرب و هزارپا به تعداد زیاد مثل شعاع های خورشید از وسط هال در آمدند و به طرف اتاق خواب پسرم می رفتند. ابتدا با هر چیزی که دم دستم بود میکشتم بعد با جارو برقی جمع میکردم، بعد از تمام کردن هال رفتم تو اتاق پسرم ،وقتی پسرم اومد کمک کنه از لوله جارو برقی آب می یومد انگار از اول هم لوله آب دستمون بوده.
ممنون میشم  تعبیر خواب من را بگویید.

تفسیر:

تعبیر خواب شما از این قرار است:

شما نیاز به یک بازنگری اساسی در رفتار مادرانه تان دارید. در واقع، میان نیت پاک و خالصانه تان برای حفاظت از دیگران و ابزاری که استفاده می کنید، تضاد وجود دارد. به عبارت ساده، زمانی که تلاش می کنید از فرزندتان یا کسانی که دوستشان می دارید، دفاع کنید به جای آب نفت بر آتش می پاشید و این کار شما همه چیز را بدتر می کند.
شعاع خورشید نماد روشنایی است که به انسان مسیر حرکت را نشان می دهد. در رویای شما نمایشگر رفتاری است که کینه توزی و غیض را به سمت عزیزانتان پیش می راند. در واقع، آنچه با آن می جنگید همان چیزی است که علیه دیگران استفاده می کنید. شما می کوشید از هر بهانه ای برای صدمه زدن و خصومت با کسانی که فکر می کنید ممکن است منافع عزیزانتان را تهدید کنند، مبارزه کنید و همین رفتار ریشه تمام مشکلاتی است که برای شما و نزدیکانتان پیش می آید.
دوست خوبم، زبان تند از یک دوست مخالف و از مخالف معاند می سازد. چرا باید چیزی را بر زبان آورد که در آن خیری که نیست هیچ، شر نیز از آن به پا می خیزد؟!
دیگران خاکروبه نیستند که بخواهیم با جاروبرقی جمعشان کنیم و در صحنه آخر به درستی تشیخص داده اید. از همان لحظه نخست به جای جارو لوله آب در دستانتان بوده و آب وسیله ای برای رشد و توسعه است. شما با رفتارتان خصومت را گسترش می دهید و بعد از وجود این همه چالش به ستوه می آیید.
لب کلام، درک کنید که نیاز به تحولی انقلابی دارید. خویش را تغییر دهید، زبان گفتار و حرکاتان را مبتنی بر خیر اندیشی و انرژی مثبت کنید، خواهید دید که همه چیز به سمت سلامت تغییر کرده و آرامش واقعی بر زندگی شما و اطرافیانتان حاکم می شود.