صورت دختر همسایه مثل جوجه مرغ بود

shadyجوجه:

سلام من خواب دیدم که عروس همسایمون ودختر ۲ سالش با ما زندگی میکنندولی صورت دخترش عین جوجه مرغ هست بعد مامانم گفت برو از یخچال به دختره شیرینی بده دیدم یخچال پر ابه ومدارکم همه توشه و خیس شده ولی سالم بودن وخشکشون کردم بعد رفتیم گردش بعد دختره ادم شد وهمه خوشحال شدیم و میدویدیم دنبالش بعد عروس همسایمون رفت خونه خودشون.

تفسیر:

استعدادهایتان را در معرض تجربه بگذارید تا رشد کرده و به شکوفایی برسند.
دختری با صورت جوجه یعنی آدمی که فقط به نیازهای فیزیولوژیکش رسیده اند و جوجه نماد بخور و بخواب است. مادرتان هم می گوید به بچه شیرینی بده و غذا بهترین چیز برای مرغ و جوجه است تا به اشتهای سیری ناپذیرشان بپردازند؛ اما زمانی که این بچه را به گردش می برید، جایی که می تواند تحرک داشته باشد، در جریان دویدن ها و کسب تجربه تبدیل به آدم می شود. به عبارت دیگر، زمانی که به نیازهای متعالی تر او توجه می شود، از موجودی بسته خارج شده و ظرفیت های وجودیش را نشان می دهد.
داستان یخچال و مدارک خیس شده نیز از همین قرار است. یخچال جایی برای سالم نگه داشتن است؛ اما درباره مدارک شما، وجودشان در یخچال یعنی این که از دانسته هایتان استفاده نکنید و به زبان عامیانه داشته هایتان را آک و دست نخورده نگه دارید. طبیعی است که هرگز مهارتهایتان توسعه نخواهد یافت. اما خیس شدن برای مواد غذایی درون یخچال خوب نیست، یعنی باید مراقب بود مواد غذایی درون یخچال دامنشان آلوده به هیچ چیزی نشود. همین طور کاغذ مدارکتان نیز باید از گزند آلودگی در امان بمانند؛ اما دانش درون شما چه؟ آیا باید استعدادهایتان را درون یخچال ذهنتان بگذارید تا آفتاب مهتاب نبینند؟
دوست خوبم، ظرفیت های وجودیتان را فعال کنید و تن به آب بزنید تا مهارتهایتان رشد کرده و بتوانید مسیر بازگشت به خانه پرآرامشتان را باز یابید. به نمادهای پایانی خواب توجه کنید: عروس همسایه هنگامی که از گردشگاه باز می گردید می تواند به خانه خود برود. حال دیگر فرزندش مسیر درست رشد را طی می کند و او در آرامش به سر خواهد بود. شما نیز چنانچه اندوخته هایتان را در زندگی به کار بندید، قادر خواهید بود آرامش واقعی را لمس کنید.