سینی ساخته شده از برگ خرما

تنسیم:

دختر-دانشسلام،خواب دیدم یه استاد آقا بالای سرش یه سینی ساخته شده از برگ خرما گذاشته بود که پر از کلوچه هم بود و اونو آورد سمت من اومد و اون سینی رو گذاشت رو به روی من و من خیلی کلوچه خوردم و اون داشت با ذوق نگاهم میکرد و البته من بالای میز نشسته بودم نه بالای صندلی.
ممنون از اینکه یافته هاتونو بی منت در اختیار دیگران قرار میدید.

تفسیر:

قوه خود انتقادیتان را هوشیار نگه دارید و مراقب باشید تحت تاثیر کسانی قرار نگیرید که شما را به بی روشی و خودبینی تشویق می کنند.
استادی که سینی بافته از برگ خرما بر سر دارد، نماد فردی است که انسان را به سمت خودخواهی و همه چیز را برای خود خواستن سوق می دهد. کلوچه را فرد به تنهایی می خورد و کلوچه های مورد نظر ثمره ذهن آن فرد هستند. در حقیقت سینی بافته از خرما بر سر نشان می دهد میوه اندیشه چنین فردی آکنده از به خود اندیشیدن و منیت است. نتیجه تعالیم چنین ذهنی نیز نشستن شما بر روی میز و زیاده روی در خوردن کلوچه هاست.
دوست عزیز، هوشیاریتان را حفظ کنید و اجازه ندهید کسانی که به شما نزدیک اند، شما را تحت تاثیر اندیشه های سیاه قرار داده و از روشنایی دور کنند. آیا نتیجه بی روشی و فقط خود را دیدن، جز به خاموشی نشستن شمع انسانیت است. ما دانش می اندوزیم تا به کمک آن دیگران را بهره مند سازیم. تکلیف دانش خدمت به انسانیت است. زمانی که این را گم کنیم، دانشمان شمشیر سیاهی در دست هوس های دور و درازمان خواهد شد.