تعبیر خواب خانه

گل صورتی-طبیعتنرگس:

در خواب میدیدم در اطراف خانه ای که می دانستم به نوعی خانه من است (البته هیچ شباهتی به خانه خودم نداشت)به تعذاد زیادی قبر بود که هنوز سنگ قبر نداشتند و خاکی بودند خاکی تازه .وروی تمام سنگ قبرها پر از گل های صورتی بود. ومن هم نمی دانستم قبرها متعلق به کیست .

تفسیر:

این خواب راه رسیدن به آرامش را نشانتان می دهد. آیا می خواهید به آرامش برسید و ذهنتان از آشوب ها و رنج ها رها شود؟ اگر رهایی را می خواهید، فقدان را جزئی از طبیعت زندگی ببینید. آدم ها می آیند و می روند، دوستی ها شکل می گیرد و می گسلد. این امری طبیعی است. خاطرات بد را بفراموشی بسپارید و گل های صورتی خاطرات خوب را در ذهنتان ذخیره کنید. زندگی جریان دارد.
تعبیر خواب خانه آرامش و امنیت خاطر است و قبر نماد فقدان است. خاک گورها تازه است. خاک می پوشاند و از دیده پنهان می کند و خاک تازه می تواند از دردی نزدیک خبر دهد. دو راه وجود دارد: آدم های افسرده، آدم ها منفی باف خاطرات دلخراش را مجدد به یاد می آورند. پس خاک گور برایشان همواره تازه و رنج آور است؛ اما راه دوم از آن انسان ها سالم و مثبت اندیش است. آنان رنج فقدان را با یادآوری خاطرات نیک التیام می بخشند. برای آن ها گذشته پر از تجارب ارزشمند است. گل های صورتی سربرآورده از خاک گورها این معنا را به همراه دارند.
با حس فقدان کنار بیایید و فرصت زندگی کردن را قدر بدانید. می توان درون مرگ که هر روز جریان دارد، چونان گلی صورتی سرشار از زندگی زیست.