سر بریدن خوکچه هندی

احساسات-همسرمحمد:

سلام،چند روز پیش خواب دیدم ۴ خوک هندی برام آوردن تا سرشون رو جدا کنم. یه جورایی قوربونی بود.
سرشونو بریدم. بعد همسرم اومد میخواستم بهش نشون بدم که بلدم سر قربونی رو ببرم. دست راست همسرم رو از مچ جدا کردم اما خیلی کم خون اومدش. بعد مچ جدا شده رو چسبوندم به هم؛ اما دستش از مچ به پایین خشک شد.

تفسیر:

عواطفتان را تقویت کنید و به احساس دیگران توجه نشان دهید. فیلم سولاریست را برای آدمهایی از جنس شما ساخته اند. حتما آن را ببینید.
قربانی کردن یعنی چیزی را برای امری مقدس و معنوی فدا کردن و عدد چهار نماد مربع و عقل است. دوست خوبم، خوکچه هندی یکی از جانورانی است که بشر برای توسعه علم روی آن آزمایش می کند و زمانی که شما ۴ عدد از آن ها را قربانی می کنید، در حقیقت اشاره به یک انتخاب عقلی دارد؛ جایی که ما برای یک ارزش معنوی درد را به دیگران روا می داریم؛ اما در صحنه دوم هدف شما ریشه در منیت دارد. آدم یاد قربانی کردن قابیل می افتد که در انتها باعث شد برادرش را به قتل برساند.
ذهنتان را از تفکرات انتزاعی و خشک پاک کنید. همه زندگی خلاصه شده در شما و اهدافتان نیست. این نحوه کنش شما باعث می شود تا اطرافیانتان احساساتشان لطمه دیده و روحشان آزرده شود.
این که دست زنتان خشک شده همین معنا را می رساند. زن آکنده از احساسات رمانتیک و عواطف زنده است. مردی که نسبت به این احساسات بی توجه باشد، طبیعی است که باعث سرد شدن گرمای قلب همسر شده و رفتار او را خشک و بی روح می کند.
ارزش های معنوی را بازیابید و برای احساسات دیگران ارزش قائل شوید و از نگاه خشک و تک بعدی فاصله بگیرید تا زندگی تان عطر دل انگیز بهار را باز یابد.