رویای انیشتین برقی

تعبیر-رویا-انیشتین
تعبیر رویای انیشتین

علی:

در رویا، بالاتنه و به ویژه دستان مردی را دیدم که انیشتین بود. نمادهای الکتریسیته روی جسم او را می دیدم، گویا مردی برقی باشد.

 

تحلیل:

همان طور که پیشتر گفتم این دست رویاها ماهیت افشاگرانه داشته و راهبردی تشخیصی برای فرد ارائه می دهند تا بتواند با اتکا به تشخیص دقیق از خود (یا مصداق رویا) رویکرد مناسب را در پیش بگیرد.

اما، در این رویای افشاگرانه، هدف رویا آشنا ساختن رویابین با ظرفیت های درونی خود است. الکتریسیته انرژی هایی است که شخص دارد. انرژی هایی که باید مدیریت و کنترل شوند. تمرکز رویا روی دست ها اشاره به همین لزوم کنترل و مهار انرژی های درونی دارد. علی (دانشجوی جوان) سرشار از نیروی جوانی و احساسات کمال طلب است، زمانی که این انرژی ها به درستی سامان نگیرند، هرز رفته و از دست می روند. اینجاست که رویا نماد دست و الزام برای هدایت ظرفیت های درونی را مطرح می کند.

اما سوال اینجاست که چگونه؟ و به کدام سو؟ انیشتین پاسخ را می دهد. نماد انیشتین فهم نسبی و عالمانه از واقعیات است. یعنی لازم است علی خواست ها، انرژی ها و کشش های خود را بشناسد و برای هرکدام آبشخور مناسبشان را وضع کند. ولایت آگاهانه بر اقلیم وجود و رشد بهنجار تمام ارکان شخصیت تا فرد به وجودی یکپارچه و متوازن تبدیل شود. نماد انیشتین می گوید شخص با درک موقع شناسانه می تواند انرژی های فوران کننده از ناخودآگاه را مدیریت کرده و مسیر رشد بهنجار خود را فراهم آورد. مردی که سرشار از کشش ها و انرژی هاست، اما برای هر کدام می داند مسیر سلامت حرکتشان کدام است. چنین انسانی، مگر می شود کامیاب نگردد؟!