رد شدن از کوه صعب العبور

همدلیملیحه:

سلام خواب دیدم با چند تااز فامیل یک جا جمع شدیم و قصدداشتیم ا ز یک کوه یا بلندی که خیلی صعب العبور بود رد بشیم و مسابقه بذاریم منو یکی دیگه از دخترا اونجا رو رد کردیم.

تفسیر:

روحیه تیم ورک و توجه به دیگران را در خودتان پرورش دهید. آدمی که احساس وابستگی به جمع نداشته باشد، در چالش های بزرگ قادر به گرفتن تصمیمات درست نیست، زیرا به جای دیدن جمع و منافع خانواده یا سازمان، فقط به موقعیت خودش توجه نشان می دهد.
دوست خوبم، کوه نماد سختی و دشواری است و برای عبور از آن آدم ها به هم کمک می کنند، زنجیره می شوند تا اگر کسی پایش سر خورد، دیگران بتوانند حمایتش کنند. درگیر مسابقه شدن، یعنی منافع شخصی را دیدن و در رویای شما، حس دیگرخواهی و برای جمع بودن، فدای امتیاز طلبی و خودبینی می شود.
داستان ما آدم ها وقتی معنای زیبایی می یابد، که دست های هم را می گیریم و یکدل می شویم. بیاموزید دیگران هستند، مهم هستند و باید خود را با آنان ببینید. از ظرفیت های وجودیتان برای حمایت از جمعی که در آن هستید بهره ببرید. کسی که روحیه تیمی داشته باشد، به خانواده، دوستان و همکاران نگاهی خویشاوند دارد.