رابطه دیگران با همسرم!

ذهن-تاریکحسام:

تعبیر دیدن خواب اینکه عده ای که آنها را میشناسی با همسرت نزدیکی می کنند و تو نیز نظاره گری چیست؟

تفسیر:

فکرهای سیاه ذهنتان را اشباع کرده و احساساتتان را منقلب می کند. آدمی که اجازه می دهد افکار باطلی مثل سوء ظن، گمان بد زدن و… به سراغش بیایند، طبیعی است که شب و روز ندارد و همیشه در غمی بزرگ به سر می برد.
زن نماد احساسات شماست، دیگران فکرهای سیاه و ناروا هستند و خودشما قوه دماغی و نفس معقولتانید. به این ترتیب، رویا نشان می دهد دربرابر اوهامی که به ذهنتان هجوم می آورند، حالتی منفعل و بی تفاوت دارید.
پیام خواب قدرتمند است و راه حل را نشان می دهد: آقای حسام، درک کنید که مدیر واقعی ذهن شما خودتان هستید. پس، ماهیت بد و ناروای فکرهایتان را درک کرده و مانع ورودشان به درون قلبتان شوید. اگر به آنجا ورود کنند، حاصلی جز بد برایتان به ارمغان نمی آورند.
از سوی دیگر، به بعد بیرونی خواب توجه کنیم: لذت بردن و شادی دیگران دلیل موجهی برای این نیست که به آن ها اجازه دهید حقوق شما را نادیده گرفته و وارد حریم شخصی تان شوند. همسر نماد حقوق طبیعی شماست و مردانی که رابطه دارند، نماد بهره بردن نابجا از چیزهایی که حق شماست.
با توجه به این معانی، سکوت شما را می توان تفسیر کرد: در اینجا با مردی روبرو هستیم که از حریمش در برابر سوء استفاده دگران محافظت نمی کند. شاید به این دلیل که بگذار خوش باشند. دوست من، زندگی تان را به حال خود رها نکنید تا بعد خسران زده شوید. انسان اگر کار می کند، اگر زحمت می کشد، یکی از دلایلش این است که برای خود داشته هایی داشته باشد و از آن ها بهره مند شود. حال دیگرانی بیایند و بخواهند داشته شما را سهل و آسان بربایند و حظش را ببنند و شما کاری برای دفاع از حقوقتان نکنید. آیا این منطقی است؟ در گام اول درک کنید حقوقی دارید، خودتان بفهمید که چیزهایی متعلق به شماست و بعد به این نقطه برسید که نباید اجازه دهید هر موجود موذی بیاید و از دسترنج شما سوء استفاده کند. برای خودتان و خانواده تان با کسب اقتدار، آرامش ایجاد کنید.