تعبیر خواب رابطه جنسی در محیط کثیف و نامرتب!

زنشادان:

سلام,من حدود ىک سال پیش خواستگارى از میان اقواممان داشتم,پس از انجام خواستگارى و توافق طرفین,پس از آن متوجه شدم که آن پسرهم اکنون قصد ازدواج ندارد و فعلا بقول خودش آمده جلو که من باکس دیگرى ازدواج نکنم و ازدست او نروم,حال پس از گذشت یک سال و وعده هاى فراوان اد طرف او دیگر خسته شدم و به او گفتم تکلیفمان را روشن کند,او هم مى گوید بخاطر قولى که داده حاضراست ازدواج کنیم اما باطنن میلى به ازدواج ندارد ولى مراهم دوست دارد,پس از بحث و درگیرى هاى ذهنى فراوان این موضوع رابراى خودم حل کردم وبه اوهم اعلام کردم که من ازاو گذشتم ودیگراورا نمى خواهم,حال شب گذشته بااینکه دیگرازآن پسر حس تنفرداشتم,خواب دیدم که در مکانى نسبتا نامرتب و کثىف رابطه جنسى ولى نه کامل داشتیم باهم وبرخلاف میلم به او در بیدارى اما درخواب کاملا لذت مى بردم و خیلى اورادوست داشتم,,,حال متعجب گشته ام که تعبیر این خواب چه مى تواند باشد,؟؟باتوجه به اینکه ازابتدت با ازدواج باچنین شخصى خرسندنبودم اماپس ازمدتى به اووابسته شدم وهمیشه امیدداشتم که دست از خوشگذرانى هاى شبانه اش بردارد وبیاید زندگى مان را تشکیل دهىم:(،،حال که موضوع رابراى همیشه درنظرخودم و او تمام کردم تعبیر خواب رابطه جنسى با او چه معنایى مى تواند داشته باشد؟؟خواهش مى کنم کمکم کنیدتعبیر خواب را برایم بگویید,ممنون.

تعبیر خواب :

حس توجه و مراقبت را از دست داده اید. به خودتان که نگاه کنید، درک خواهید کرد مقداری بی قواره شده اید و دیگر آن پرهیزگاری گذشته را ندارد و غرایزتان از جایشان خارج شده اند. طبیعی است، همنشین در انسان اثر می گذارد. پسر نوح با بدان بنشست/ خاندان نبوتش گم شد.
در تعبیر خواب شما، کثیفی فضا نماد بی توجهی و فقدان پرهیزگاری است. لذت بردن از سکس غوطه خوردن در احساسات و اثرپذیری از رابطه است و آن فرد نماد فقدان پایبندی به تعهدات محسوب می شود. به این ترتیب، تعبیر خواب نشان می دهد تحت تاثیر محیط و چه بسا یک سال و نیم نشست و برخاست با آن جوان، روحیه شما گرفتار نقصان شده و غرایزتان مجال یافته اند تا به ترک تازی بپردازند. در واقع، غرایزتان طغیان می کنند تا آنچه می خواهند بدون هیچ تکلفی و هنجاری به چنگ آورند.
دوست خوبم، خودآگاهیتان را بازیابید و مهار نفستان را بکشید. ماه هایی که از دست دادید را به حساب تجربه بگذارید و خصلت های ستوده تان را بازیابید و زندگی را از نو شروع کنید.