رابطه با محبوبم

ELAHEhمرد-موفق:

اگرمردی خواب ببیند که دارد باکسی که دوستش داره ، معاشقه میکنه، چه تعبیری میتونه داشته باشه /مرسی.

تفسیر:

به صورت کلی این نوع خواب تسلط و چیرگی فرد بر موضوعی را نشان می دهد که با آن درگیری ذهنی دارد. برای مثال، فرد ممکن است برای کارش گرفتار دلواپسی شده و در معرض فکرهای منفی قرار گیرد، چنین خوابی نشان می دهد از تسلط کافی بر کار و حرفه اش برخوردار بوده و آنچه بخواهد می تواند انجام دهد. پس جای نگرانی نیست.
فرد مورد علاقه نماد آرزو و هدفی است که شخص آن را می طلبد و رابطه جنسی داشتن با وی یعنی هدف در دستان توست و اگر بخواهی از امکانات کافی برای رسیدن به آن برخوردار هستی. کسی که آرزوی نویسنده شدن دارد. چنین رویایی به او خاطرنشان می کند. بسیار خوب، فرصت در اختیار توست، شروع به نوشتن داستانت کن.
بنابراین، قلبتان را محکم کنید و با اعتماد به نفس سکان کشتی تان را به سمت اهدافتان پیش ببرید. شما قادر به انجام کاری که قصدش را دارید، هستید.