رابطه با مادر بزرگ

بیهدفعلی:

من خواب دیدم که دارم بامادربزرگم رابطه جنسی برقرار میکنم. لطفا تعبیرشوبهم بگین.

تفسیر:

به روشی نادرست قصد بهره برداری از موقعیتها را دارید. چیزی که امروزه محیط زیست را به شدت تهدید می کند، روش نادرست بشر در استفاده از منابع طبیعی است که ناسازگار با محیط زیست بوده و موجب خسارات جبران ناپذیری به کره زمین شده است.
در رویای شما، مادر بزرگ شیرازه و روشی کهن برای بهره برداری از فرصت ها را نشان می دهد. زمانی که در خواب رابطه جنسی با او برقرار می کنید، یعنی این شیرازه و سنت را نقض کرده و با بد روشی به دنبال بهره بردن از فرصت ها هستید. مثال بارز آن، ماهیگرانی هستند که با انداختن نارنجک درون آب ماهی ها را در حجم بالا کشته و صید می کنند. مثال دیگر آن نیز خانه های مجردی است که امروز رواج پیدا کرده و افراد بدون تعهدات زناشویی سعی می کنند نیازهایشان را برآورده سازند.
مراقب باشید از چه طریقی به سمت اهدافتان حرکت می کنید. این طور نیست که هدف همیشه وسیله را توجیه کند!

یک نظر

  1. من خواب دیدم که یکی از اقوام که مرده دهانش پر از پارچه است لطفا تعبیر کنید ممنون