تعبیر خواب دو سوی درب مهد کودک…

افکار-خرافات-فال-کف بینیسعید سبزپرور:

یه شب خواب دیدم رفتم به مهد کودک خواهرم سر بزنم چند قدمی مهد که رسیدم دیدم دختر داییم با مادرم مثل نگاهبان ها دو طرف در ایستاده اند هر دوشون هم با تیپ مذهبی چادر مشکی پوشیدن. همونجا ایستادم که دیدم یه بچه کوچک از در بیرون اومد و با عجله به سمتم دوید و گفت بگذار سرنوشتت رو بخونم دست راستم رو گرفت و به کف دستم نگاه کرد بعد بدون اینکه چیزی بگه فرار کرد و رفت.البته لازم به ذکره خواهرم یک مهد کودک داره و من همونجا رو دیدم.دختر دایی و مادرم بسیار با اعتقاد و مذهبی هستن اما من این خواب رو چند سال پیش دیدم و اون موقع دختر داییم مجرد بود و الان یه پسر بچه هم داره که احساس میکنم همون بچه ایه که میخواست سرنوشتم رو بخونه. ممنون میشم اگر تفسیرش رو بگید.

تفسیر:

پایه های ذهنی تان را از خرافات و باورهای عوامانه رهایی بخشید. درکی از دین که در ظاهر متوقف مانده باشد در نهایت سر از کف بینی و فال و دعا و اعتقادات ناسوده در می آورد. این در حالی است که دین ناب به انسان راه شناخت و رسیدن به محتوی را می آموزد.
مهد کودک نماد مکانی است که مفاهیم بسیار اولیه و مقدماتی شناخت را می آموزد. جایی که کودک لابلای بازی هایش کشف می کند موجود بی جان یا زنده چیست؟ تفاوت اشکال را درک می کند و… اما، دو سوی درب مهد مادر و دختر دایی تان با ظاهری بسیار مذهبی ایستاده اند. این نماد آن است که جهت آموزه های اولیه نه به سمت شناخت محتوی که به سوی درک ظاهری مسائل است. حجاب چیزی است که کودک باید در رده های بالاتر با فلسفه وجودیش آشنا شود؛ اما زمانی که دو سوی درب مهد عنصر حجاب قرار می گیرد، یعنی پرداختن به آموزه های ظاهری و تقلید کور عقاید مقدم بر هر چیزی شمرده می شود. نتیجه و خروجی آن نیز مشخص است، انسان هایی هستند که چون آن کودک کف بینی را عین علم دانسته و در انتها دوان به سویی می روند که در آن هدف روشنی دیده نمی شود.
دوست خوبم، ذهنتان را از افکار کوته بینانه و عقاید ناسوده رهایی بخشید و خداوند و آیین زندگی تان را بر مبنای خردناب بنا نمایید. بسیاری از اعمالی که در جامعه شاهد آن هستیم، نه تنها موحدانه نیست که برآمده از گمراهی و آکنده از خرافه و جهالت است.