دوچرخه سواری در امامزاده

اعتمادبنفسنرگس:

با سلام تعبیر این خواب برام مهمه لطفا بهم بگید .خواب دیدم اول با پرایدی در حال رانندگی بودم ودر موقع پارک کردن به ماشین شاسی بلندی برخورد وبه اصطلاح بغل به بغل مالونده شد .وبعد در صحن حیاطبزرگی با دوچرخه بلندی با سرعت و لذت دوچرخه سواری میکردم و دور حوض اون حیاط ویراژ میدادم وتک چرخ میزدم و با انکه دوچرخه خیلی بلند بود کاملا راحت و با اعتماد می روندم و بعد خودمو بر سر در امامزا ده ای دیدم . وارد ان شدم از میان صحن ها و رواقهای آن در حالیک مردم همه نشسته بودند من ازمیان درها با همان دوچرخه میگذشتم و دور میزدم بستگانم هم بودند مادرم که با نگرانی مراقب من بود وهمسرم که گویا ناراحت بود وهر دو به من نگاه میکردند.ممنونم البته در عالم واقع من از دوچرخه بلند میترسم.

تفسیر:

روح بزرگی دارید، آدم ذاتا توانمندی هستید؛ اما این بزرگی و توانمندی درون زندان اعتقادات نادرست اسیر شده و از شما فردی متزلزل ساخته است.
ماشین شاسی بلند محکم و قدرتمند است و طبیعی است که چنین ماشینی به صاحب خود اعتماد به نفس می بخشد. در حقیقت، آن ماشین شاسی بلند، ظرفیت وجودی شما را نشان می دهد که اکنون حتی قادر نیست یک پارک ساده را به راحتی انجام دهد.
دوچرخه بلند نیز نماد قابلیت درونی شما برای داشتن بالاترین سطح اعتماد به نفس است. و چرخیدن دور حیاط در حقیقت، دارد به شما لذت خودباوری و اعتماد به نفس را نشان می دهد. شما در صورتی که ذات توانمندتان را باور کنید، قادر به انجام دشوارترین کارها هستید. در صحنه آخر نیز امامزاده نماد ذات پربار شماست و نگاه نگران مادر و همسرتان آن اهرمهای فرهنگی را نشان می دهند که شما را مهار کرده و اعتماد به نفستان را می کشند.
دوست خوبم، ذهنیتان منفی را از خود دور کنید و توانایی های وجودیتان را درک کرده و به آن ها اعتماد کنید تا بتوانید مسیر زندگی را با قدرت و موفقیت طی نمایید.