تعبیر خواب به صورت دایره نشستن ده طلبه

هدفگلاره:

با سلام خواب دیدم خونه پدر بزرگم هستم و حدود ده تا طلبه جوان اومدن به دیدنم و هر کدوم با احترام بصورت دایره وار مینشستن و منم خیلی تعجب کرده بودم که اینا چرا اومدن اینجا و اینا کین یه نفر بهم گفت اینا پسرای مراجع تقلیدمونن که به دیدن تو اومدن و هر کدوم که می خواست بلند شه با احترام بلند میشد.

تعبیر خواب:

دو دلی ها را کنار بگذارید و با عزمی جزم کارهایتان را به پیش ببرید. انسانی که در مسیر هدف اما و اگرها را پیش آورد، گرفتار نقصان شده و هیچگاه به آن غایت مطلوب دست نمی یابد.
عدد ۱۰ نماد کمال و حدنهایت است. در قرآن چندبار به این عدد اشاره شده از جمله: « با موسى سى شب وعده نهادیم که در آن به عبادت و مناجات بپردازد، و آن را با ده شب دیگر کامل ساختیم.» تعبیر خواب دایره حرکت معطوف به مرکز (بخوانید هدف) است و مرجع کانون دایره را نشان می دهد. تقلید نیز نماد پیروی آگاهانه از مسیر است. فرد هنگامی که می داند راهش درست است، دیگر با شک و تردید زانوان خود را سست نمی کند. به این ترتیب، زمانی که پسران ده مرجع تقلید دایره وار گردتان می نشینند، توجه به این معناست که تردیدها را دور کنید و با عزم جزم در مسیرتان پیش بروید. در حقیقت، احترام پسران مراجع تقلید به شما نمایاشگر این معناست که ظرفیت خوبی برای رشد و تعالی و شماره یک شدن در هدف زندگی تان دارید. فردی که می تواند به اوج رویایی آرزوهایش برسد و الگویی برای دیگران شود. البته آنها پسر هستند که نشان می دهد راه دور و درازی در پیش دارید. تعجب و تحیر شما نیز نماد سردرگمی های درونیتان است.
دوست عزیز، ایمانتان به هدفی که در پیش دارید را محکم کرده و مطمئن باشید، چنانچه تلاشی تام و تمام کنید، به هدف بزرگ زندگی تان خواهید رسید و بسیاری از مشتاقان شما را الگویی سلامت برای آن هدف خواهند شمرد.