تعبیر خواب دهن مرده پر از پارچه بود!

چشم-گشودهبهار:

سلام،من خواب دیدم عده ای از مردم اموال ناپدری مادرم که فوت کردن را میبرن خواستم جلوشون رو بگیرم گفتن دیوونه است در همون لحظه به سمت من برگشت درحالیکه چشمانش از حد عادی بازتربود ودرون دهانش پر از پارچه.ایا مرده در خواستی داره ؟ لطفا تفسیر خوابمو بگید ممنون.

تعبیر خواب:

درون حق خواهی دارید؛ اما گرفتار مکر و سفسطه ذهن می شوید تا سکوت کنید و برای احقاق حق قیام کننده نباشید.
مال ناپدری مادرتان را می برند، چشم هایش بسیار گشوده است تا نشان دهد به وضوح می بیند، اما در دهانش پارچه گذاشته اند تا نتواند صدایش را به اعتراض و حق خواهی بلند کند. بنابراین، او همانند یک مرده قادر نیست حقش را مطالبه کرده و مانع تاراج زندگیش شود. تعبیر خواب مرده یعنی فقدان توان برای تاثیر گذاشتن بر امور. در حقیقت، رویا نشان می دهد آن خدابیامرز در دوران حیاتش آدمی بوده که چندان نمی توانسته از حق خود یا دیگران دفاع کند. آیا همین طور است؟
به هر ترتیب، به شما می گویند دیوانه است؛ یعنی قادر نیست از حقش دفاع کند و بنابراین ما حق داریم مالش را برباییم. دوست خوبم، چهار نکته در خواب وجود دارد که باید به آنها توجه کنید:
یک- شما مرده نیستید، یعنی فرصت دارید تا مردانگیتان را ثابت و از حق دفاع کنید.
دو- شما دیوانه نیستید، یعنی صلاحیت دفاع از حق را دارید.
سه- شما چشمانی گشوده دارید، یعنی واقعیت را به خوبی می بینید و باید نسبت به آن احساس مسئولیت کنید.
چهار- کسی در دهان شما پارچه فرو نکرده است، یعنی قادرید صدایتان را بلند کرده و علیه بیدادگر قیام کنید.
پس، به مسئولیتتان بینا باشید و نگذارید دیگران چون فرصتی یافتند یغماگرانه حق ضعیف را پایمال نمایند.