دنبال ماه در آسمان میگردم

behnazزن-استعداد:

باسلام..من خواب دیدم دارم دنبال ماه در اسمان میگردم..ک متوجه شدم پشت ابر هاست ی دفه اومد بیرون رفتم رو پشت بام تا بهتر ببینم دیدم ماه دو تا شد که شکل یکیشون توی دریا افتاده بود..

تفسیر:

درست مانند جوجه ای که تخم برایش دنیای کوچکی است و باید با ویران کردن خانه از آن خارج شود، وقتش رسیده پیله ای که اطراف خود پیچیده اید را پاره کرده و وارد زندگی واقعی شوید.
ماه اشاره به انعکاس ظرفیت های وجودی شما دارد. در حقیقت، دانشی که به دست آورده اید، به صورت مهارت هایی جلوه گر می شود که آن مهارت ها در نماد ماه نشان داده می شوند. ابر ثمره ای را نشان می دهد که در شما اندوخته شده و دریا جهان پر فراز و نشیب است که باید با رها کردن عافیت طلبی و با اتکا به مهارتهایتان وارد آن شوید. دوست خوبم، عدد دو نماد سوی چپ و راست و تمامیت وجودی شماست. حقیقت این است که شما از نظر عقلی و احساسی آمادگی لازم برای عرضه داشته هایتان را پیدا کرده اید. پس، بیش از این درنگ نکرده و با اعتماد به نفس کار را شروع نمایید.

یک نظر