در برابر گرگ بسم الله گفتم

استوار-اعتمادبنفسبهاره:

سلام.من خواب دیدم توی جای ناآشنا یه گرگ خاکستری واستاده بود. یک در خونه سمت چپ گرگه با فاصله زیاد بود که باز بود و من باید از یک تیکه زمین خشک رد میشدم تا به در برسم بخاطر فرار از گرگه!
بسم الله الرحمن الرحیم گفتمو از توی زمین خشک راه افتادم طرف در، تو دلم همش با خودم میگفتم نترس فرارم نکن اگه بدویی دنبالت میکنه (مثل سگا) از ترس داشتم سکته میکردم ولی آروم آروم میرفتم. یه سگِ سفیدِ خال خالیه لاغرم وقتی داشتم میرفتم طرف در جلو پام اومدو پاهامو بو میکشید ولی از اون نمیترسیدم. رفتم رسیدم به خونهِ رفتم تو، یکی اونجا بود که میشناختمش ولی اصلا یادم نمیاد کی بود ولی دوسش داشتم مثل اینکه نامزدم باشه!! داشتیم تو حیاطِ خونهِ باهم حرف میزدیم که یهو در زدن من ترسیدم که گرگه باشه ولی درو که باز کردیم ۱پسری همسن خودم تو چهارچوب در ظاهر شد چشاش کاسه خون بودو داشت مارو با حرص و وحشیانه نگاه میکرد،تورو خدا میشه تعبیرشو بگین؟ برام خیلی مهمه چون توی دوراهی گیر کرده بودم شب موقع خواب دعا کردم که خدا خودش راه درستو نشونم بده ولی زیادی فلسفی نشونم داده قوربونش برم من نمیفهمم.

تفسیر:

حق دادنی نیست، گرفتنی است. اگر زمین زندگی تان بایر است، اگر وجودتان به ثمر نمی نشیند یا دست طراران آرامشتان و ماحصل رنج هایتان را تهدید می کند، مشکل اینجاست که شما نیاموخته اید: باید از حق خود دفاع کنید!
به مثلثی که صحنه اول شکل داده نگاه کنید: شما، گرگ و درب. مساحت آن مثلث نیز زمینی بایر است. دوست خوبم، گرگ غارتگری است که مانع از به بار نشستن تلاش های آدمی می شود. زمین بایر زندگی شما و داشته هایتان است. به نظر می آید اوضاع خوبی نداشته باشد! و خود شما که راه روبرو شدن با مشکل را در گریزی نرم و آرام می بینید. هنگامی که می گویید بسم الله الرحمان الرحیم، به راستی اشاره تان به کدام خداست؟ خدای رحمان در جایش هم گفته چنان بر متجاوزین بتازید که دیگر جسارت چشم طمع دوختن به سرزمین شما را در سر نپرورانند. در مسیر گریز نیز با بعد نگهبان و آن هستی مفلوکتان روبرو می شوید که اگر به او بها دهید قادر است هر گرگی را از سرزمین وجودتان دور کند. بله، سگی که پاهایتان را بو می کشد، ماهیت دفاعی شخصیت شماست. چقدر نحیف و بیچاره! چون شما هرگز بهاء لازم را به او نداده اید.
در صحنه پایانی نیز، آرامش شما، کسی که دوستش می دارید و شادی هایتان در معرض تهاجم گرگی در لباس انسان قرار دارد. چکار می خواهید بکنید؟ می جنگید یا اجازه می دهید گرگ کارش را بکند؟!
دوست عزیز، استوار بایستید و از داشته هایتان دفاعی جانانه بکنید. انسانی که نتواند از حقش دفاع کند، گرفتار متکبران و ظالمین زمانه می شود.