داداشم از اومدن پسر عمم خیلی خوشحال شده بود

minaDouble-faced:

سلام به تازگی پسردخترعمم که۲۳ ساله بود براثر تصادف فوت شد. من خیلی استرسی شدم همش نگران داداشمم که براش اتفاق بدی نیفته.
خواب دیدم اون مرده (پسر دختر عمم) به خونمون اومده بود باظاهری مرتب و مثل همیشه بزله گو بود و همش میخندید. ما تو خواب میدونستیم مرده و خیلی خوشحال بودیم میبینیمش. بعد رفتیم تو پذیرایی به داداشم گفتیم که اون اومده. خیلی خوشحال شده بود ولی داداشم دلش نمیخواست ابراز کنه (درضمن داداشم با کسی که مرده دوستای خیلی خوبی بودن و داداشم یه مدت پیشش کار میکرد و اون داداشمو خیلی دوس داشت).
بعد دیدم داداشم روش نمیشه با یه لبخند خجالت پشت مرده بود و یه پسر کوچیک که انگار بچگی داداشم بود ولی شبیه بچگیش نبود جلوش بود. یهو اون مرده پشت سر داداشمو بوسید و من دیدم داداشم نیس فقط بچه هست. از مامانم پرسیدم کو داداشم گفت هستش. گفتم من بچه میبینم که یهو دوباره داداشم بود و دیدمش.
بعد مرده رفت نشست منم یه بالشت گذاشتم پشت سرم روبروش نگاش میکردم. بعد داداشم و خواهرم رفتن تو حیاط بازی میکردن و سرو صدا میکردن. دیدم مرده میخواد بخوابه، میگه سروصداست. منم رفتم تو حیاط گفتم چرا نمیذارین بخوابه؟ تو حیاط دنباله داداشم میگشتم که پیداش نمیکردم. میخواستم بهش بگم بیاد پیش پسر عمم تنها تو اتاق نشسته.
خواهش میکنم لطفا توروخدا تعبیرشو بگید. وقتی بیدارشدم ۷صبح بود.

تفسیر:

ماسک را از روی چهره تان بردارید و اجازه دهید برادرتان و دیگر عزیزانتان از احساسی که نسبت به آن ها دارید باخبر شوند. برادرتان را در آغوش بگیرید و بناوزید، همانگونه که روزگاری کودک بود و با او چنین می کردید. مشکل ما انسان ها این است که وقتی بزرگ می شویم، ماسک هایی را به روی چهره مان می زنیم و احساسمان را پشت آن ماسک ها قایم می کنیم، غافل از آن که فرصت برای بودن و ابراز محبت محدود و از دست رفتنی است.
اگر جلو برادرتان بچه ای می ایستد و اگر برادر و خواهرتان به حیاط می روند، این ها نشان می دهد که آن ها همان آدم های دوران کودکیشان هستند و همان قدر نیز نیازمند محبت اند. چرا دریغ می کنید؟ مرده که بر پشت سر برادرتان بوسه می زند، اشاره اش به دو نکته است: اول سر نماد فکرکردن و در نتیجه تصوراتی است که شما از آدم بزرگ دارید و به خاطر آن روی دلتان را می پوشید و محبتتان را بر زبان نمی آورید. نکته دوم این که فرصت در کنار هم بودن را غنیمت شمرید. به هر حال، زمانها می گذرد و آدم عاقل ارزش لحظه را به خوبی قدر می داند.
پس، همانند برادرتان نباشید که آکنده از خوشحالی است اما خجالت می کشد و دم نمی زند. محکم برادرتان، همسرتان و عزیزانتان را در آغوش بفشارید و از عمق جان بگویید که دوستشان دارید. چرا نه؟!