خروج نوزاد زیبا از دل ماهی قرمز

زن-استعدادسایه:

سلام من یکشنبه صبح خواب دیدم در کنار یک ظرف شیشه ای آب قرار دارم که ناگهان دیدم یک نوزاد پسر زیبا از دل یک ماهی عجیب قرمز رنگ در حال بیرون آمدن است. نمیدانم چرا ولی کمک کردم بچه از آب بیرون آید و او را در آغوش گرفتم . به محض بیرون آمدن نوزاد، همه ی افراد به من گفتند که او بچه من هست. چیزی که از همه عجیب تر بود اون نوزاد کوچک حرف می زد.

تفسیر:

اجازه ندهید جامعه ذهن شما را درون قالب ها و کلیشه ها محدود کند. متاسفانه اجتماع تلاش دارد روح خلاقیت، انعطاف پذیری و نوگرایی را درون ما خفه کرده و از ما انسان هایی کلیشه ای و باورمند بسازد.
ماهی را که درون ظرف می کنیم، در حقیقت راه تجارب جدید را می بندیم. آن ماهی قرمز روح پرشور و نوگرای شماست که باید راه دریا را پیش بگیرد؛ اما پیرامونتان قصد دارند به زنجیر عادات روزمره گی شان در بند بکشند. دوست خوبم، نوزاد پسری که حرف می زند، نشان می دهد درون شما استعداد درخشانی وجود دارد که بدون تعلیم خاصی درخشش خود را دارد. آن را باور کنید و به آن بال و پر دهید.
اما، دیگران حکم ظرف ماهی را دارند. آنها شما را دوره کرده و تلاش دارند به شما بباورانند که نوزاد از آن شماست و نمی تواند از آن ماهی باشد. زیرا برای فرهنگ ذهنی آن ها پذیرفتنی نیست که در چارچوبی فرای آنچه آنان زندگی می کنند، چیزی رخ دهد.
از مرزهای عادات اجتماع فراتر روید، تازگی ها را کشف کنید و در دریای زندگی دربیابید تا کدام عمق می توانید پیش بروید.