تعبیر خواب حمام

دیسپلین-زنباران:

سلام. خواب دیدم در حمام هستم وبرای برداشتن حوله بیرون میروم که جاری ام نصف پشت منو میبینه منظور(باسن هست ) .بعد داخل حمام میام سرمو دارم میشورم که جاری م داخل حمام میاد و منو میبینه از خواب بیدار میشم. حمام و بیرون حمام با یک پرده جدا شده بود. جاری م یه جورایی اینگار باها م خوب شده بود ولی اینگار ظاهری بود میترسیدم. لطفا تعبیر خواب را بگویید.

تعبیر خواب :

ریشه مشکل شما به خودتان باز می گردد. در حقیقت، آنجا که با بی توجهی و سهل انگاری پرده را کنار زده و مکنونات قلبی تان را بروز می دهید، باعث می شوید تا دیگران تحریک شده و واکنش نشان دهند.
تعبیر خواب حمام زدودن افکار باطل است. تعبیر خواب دیده شدن برهنگی یعنی افشا شدن نقاط ضعف و این که جاریتان وارد حمام می شود، به این دلیل است که پیش از آن شما بخشی از برهنگی تان را به او نشان داده و باعث تحریکش برای دیدن بقیه ماجرا شده اید. به ظاهر خوب رفتار می کند تا بتواند غریزه کنجکاویش را سیراب کند. در حقیقت، پرده نماد آن حجابی است که باید میان مکنونات قلبی تان را دیگران قائل باشید. هر چیزی را که نباید گفت. ما در زندگی نیازمند داشتن دیسپلین و خطوط قرمزی هستیم که برایمان مشخص کند هر جایی چه چیزی را باید بروز دهیم و چه چیزی را مخفی نگه داریم.
باران عزیز، اگر رفتار خودتان را قاعده مند کنید و گفتاری پخته داشته باشید، دیگران حساسیتشان را در قبال شما از دست داده و رفتارشان با شما عادی خواهد شد.